Berätta om projektet Informationshantering inom planering, fastighetsbildning och bygglov!

– Projektet är en följd av Strategi för 3D-geodata, en förstudie som också den genomfördes inom Smart Built Environment. Förstudien var ett initiativ av kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö som har arbetat i många år med att bygga upp geodata i 3D för såväl storskaliga databaser som mer småskaliga 3D-stadsmodeller. Man såg att det behövdes nya metoder för att hantera 3D-stadsmodeller och upplevde problem med både dubbelarbete och att hitta personal med rätt kompetens. I förstudien tittade man framförallt på produktionslinjen.

Informationshantering inom planering, fastighetsbildning och bygglov är ett omfattande projekt som kommer att bedrivas i fem arbetsgrupper med en bred representation från statliga myndigheter, kommuner och näringsliv (bygg- och fastighetssektorn). Det är viktigt att få ett brett engagemang där många olika organisationer är engagerade. En förhoppning är att projektet ska fungera som ett kunskapslyft för alla inblandade.

– Arbetsgrupperna kommer att ta fram riktlinjer för att integrera Geodata/GIS och BIM baserat på Svensk geoprocess och CoClass. Syftet är optimering av modellbaserad information för aktörer och processer som ingår i livscykelinformationshantering av den byggda miljön. Målsättningen är ett obrutet och effektivt informationsflöde mellan aktörerna i samhällsbyggnadsprocessen.

Vilka är de fem faserna och vilka typer av organisationer är involverade i arbetsgrupperna?

– De fem faserna i projektet är:

1. Ett produktpaket med geodata, statistik mm för den tidiga idé- och planeringsfasen, startar januari 2017
2. Digitala detaljplaner med byggrätter i 3D, startar februari 2017
3. BIM-modeller för redovisning av 3D-fastighetsbildning, startar april 2017
4. Ändamålsenliga BIM-modeller för bygglov och digitalt granskningsstöd, startar april 2017
5. Återanvändning av relationshandlingar för uppdatering och lagring av 3D-geodata, startar januari 2017

– Varje arbetsgrupp kommer att:

  • formulera riktlinjer för samordnade informationsmodeller med Geodata/GIS och BIM – geometri och attribut, baserat på Svensk geoprocess och CoClass
  • beskriva önskvärt innehåll och leveransformat för prioriterade gränssnitt
  • belysa juridiska och administrativa hinder och föreslå åtgärder (att tas vidare inom andra delar av Smart Builts Environments projekt)
  • kartlägga behov avseende digital lagring och långsiktig åtkomst
  • verifiera användbarheten av föreslagna åtgärder genom tester
  • sprida kunskap om projektet och verka för tillämpning av resultaten

– En målsättning har varit att bemanna arbetsgrupperna med flera olika aktörer inom branschen så att de består av en bred representation från hela samhällsbyggnadsområdet. Deltar gör bland annat Lantmäteriet, Trafikverket, SKL och flera kommuner, byggherrar, projektörer och konsulter.

Vill du veta mer?

Mer information om projektet finns på Smart Built Environments webbplats.

Vem kommer att dra nytta av resultatet från projektet?

– De förslag till riktlinjer och rekommendationer som tas fram inom projektet ska passa hela branschen. Resultaten ska också rapporteras till projektet Nationella riktlinjer BIM, som kommer att arbeta vidare med dem. Resultatet av projektet kommer att bidra till en digitaliserad planeringsprocess.

När beräknas projektet vara klart och hur får branschen del av resultatet?

– Projektet beräknas vara klart andra kvartalet 2018. Nu ägnar vi oss åt förberedelser, att bemanna arbetsgrupperna och ta fram en plattform för kommunikation och dokumentation. Kick-off för projektets totalt 50 engagerade deltagare blir det den 9 februari.

– Rapportering från projektet kommer att göras löpande, så snart de olika faserna är klara. Branschen kommer även att få ta del av materialet genom remisser och workshoppar och vi kommer att presentera projekt och resultat på ett antal konferenser och seminarier, bland annat Arbeta smart inom planering & byggande 2017, den 8–9 maj.

Vilka andra initiativ är på gång inom det här området?

– Utöver Nationella riktlinjer BIM, finns inom Smart Built Environment även ett projekt med en testbädd, där vi kommer att testa vårt projekt. Lantmäteriet har fått regeringens uppdrag att arbeta för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Uppdraget heter Digitalt först och stöder de projekt som är på gång inom området, bland annat vårt projekt samt Får jag lov, som fokuserar på smidigare hantering av bygglov. Svensk geoprocess ska nu implementeras i kommunerna för att få en enhetlig struktur gällande kartor. Lantmäteriet driver även ett projekt som syftar till att bygga upp en svensk, nationell 3D-geodatamodell.

Uppdaterad den