BIM Alliance ser glädjande på att den första aktören i branschen nu har fått kameraövervakningstillstånd för hela Sverige att inspektera tak och fasader med drönare. Riksbyggen som blev först ut att få tillstånd är återigen igång med arbetet efter en ofrivillig paus i flygandet med drönare som följd av en dom i högsta förvaltningsdomstolen under fjolåret.

BIM Alliance var tidigt med i debatten om drönare och skrev en uppmärksammad artikel som beskrev nyttan av drönare i samhällsbyggnadssektorn och vilka konsekvenser som följer av ett totalt drönarförbud. Som BIM Allinace tillsammans med ULI Geoforum beskrev öppnas många nya möjligheter upp inom samhällsbyggandet med kameraförsedda drönare. Med digitaliseringens potential går det både att spara pengar och få bättre beslutsunderlag tack vare drönare.

Några exempel på viktiga användningsområden för drönare inom samhällsbyggandet är:

  • Inventering av befintliga byggnader och anläggningar för att upprätta digitala modeller som underlag för ombyggnad och tillbyggnad. För många äldre byggnadsverk saknas kompletta ritningar och ett korrekt underlag är nödvändigt för att göra bra förändringar och anpassningar.
  • Inventering av skador på vägar, järnvägar och byggnader för att sätta in rätt reparationsåtgärd på rätt plats och i rätt tid. Tak, broar, kontaktledningar etc är svåråtkomliga men kan enkelt studeras med drönare. Därigenom kan man minimera kostnaderna och undvika störningar i trafik och verksamhet.
  • Inventering av arbetsmiljörisker, i syfte att förebygga och eliminera olyckor i bygg- och infrastrukturprojekt.
  • Effekter av klimatförändringar kan övervakas och åtgärder sättas in där de får bäst effekt.

I höst kan det bli fritt fram för alla Riksbyggens marknadsområden att använda drönare i större utsträckning i arbetet. Justitiedepartementet föreslår, i syfte att förenkla för företagen, att drönare inte ska omfattas av kravet på tillstånd i kameraövervakningslagen. Förslaget ska nu skickas ut på remiss i februari och föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

– Besked om att vi kan börja använda drönarna är mycket glädjande. Genom att använda drönare vid tak- och fasadinspektioner skapar vi kundnytta för bostadsrättsföreningarna och våra medarbetare får en säkrare arbetsmiljö, säger Göran Danling, processansvarig teknisk förvaltning på Riksbyggen

Läs mer om det nya drönartillståndet i Byggaren

Uppdaterad den