Under maj presenterade regeringen en digitaliseringsstrategi som ska ange inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik framöver. I april höll Peter Eriksson ett rundabordssamtal om branschens digitala omställning där Olle Samuelson, vd på BIM Alliance, var en av de inbjudna representanterna för sektorn.

Under mötet i april framförde BIM Alliance flera förslag på hur byggsektorns digitaliseringspotential kan förverkligas och hur vi kan öka den digitala mognaden i byggsektorn, bland annat hur offentlig sektor kan agera förändringsmotor genom att ställa krav. Vid mötet framkom även att beställarorganisationer och byggherrar kan spela en viktig roll i omställningen mot en ökad digital mognad inom branschen. I mitten av juni hålls nu ett uppföljande samtal där Olle Samuelson kommer att delta.

Läs mer om det tidigare rundabordssamtalet i april

En digital omställning är central för att möta de utmaningar som samhället står inför. Digitaliseringen kan bidra till både kostnadseffektivisering och miljövinster. Den digitala mognaden i byggindustrin ligger dock på en låg nivå. Det visar bland annat den undersökning som Tillväxtanalys nyligen presenterat om digital mognad i svenskt näringsliv.

Uppdaterad den