BIM Alliance ska nu bli ett eget ”chapter” inom buildingSMART, vad innebär det?

– För BIM Alliance del innebär förändringen ett ökat inflytande, ansvar och engagemang inom buildingSMART International. Ansvarsuppgifter som tidigare legat utspritt på de nordiska och baltiska branschorganisationerna lyfts nu över till respektive lands branschorganisation – i vårt fall till BIM Alliance kansli och till Tekniskt råd. Detta medför att BIM Alliance får bättre kontroll och styrning över till exempel remissförfaranden och projektutlysningar.

Varför gör man den här förändringen?

– Det finns flera skäl till varför förändringen genomförs. Dels handlar det om att nuvarande medlemskap måste förnyas i år varvid det är naturligt att vi ser över vårt framtida medlemskap inom buildingSMART.

Nuvarande medlemskap delas mellan branschorganisationer ifrån Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen, detta gör att beslutsvägarna är långa och det är inte ovanligt att viktig information tappas bort och inte når fram till samtliga organisationer.

BIM Alliance har tillsammans med branschorganisationerna i Danmark och Finland bestämt att tiden nu är mogen för att stå på egna ben och därmed bli individuella medlemmar av buildingSMART International.

Hur kommer det här att påverka medlemmarna och BIM-utvecklingen i Sverige?

– Det nya medlemskapet träder i kraft den 1 januari 2020 och till en början kommer BIM Alliance medlemmar inte att märka någon större skillnad då de största förändringarna sker på kanslinivå.

Förändringen kommer därefter att ske successivt med målet att öka kunskapen kring standardisering. BIM Alliance önskar skapa tydligare kopplingar mellan medlemmarnas behov och framtida utveckling. Vi ser bland annat ett behov av att öka kunskapen för hur en standard ska implementeras i mjukvaror och hur den är tänkt att användas. En tänkt förändring är att tillsammans med de övriga Nordiska och Baltiska länderna etablera gemensamma grupper för tillexempel mjukvaruleverantörer som behöver hjälp med implementationssupport samt för utbildning och certifiering av användare.

Vi har ju tidigare haft ett nordiskt samarbete med våra grannländer, vad händer med det?

De Nordiska och Baltiska länderna har en lång tradition av samarbete när det gäller standardisering något som man värnat om under processens gång. Tanken är att samarbetet ska stärkas och i vissa fall utökas. I och med övergången till individuella medlemskap ändrar nuvarande samarbete karaktär till att fokusera på gemensamma landsövergripande aktiviteter som exempelvis kunskapsspridning, implementationssupport och certifiering mm.

Förkortningar som nämns i texten

IFC: Industry Foundation Classes bSDD: buildingSMART Data Dictionary ISO: International Organization for Standardization CEN: Comité Européen de Normalisation

Hur förhåller sig de standarder som buildingSMART tar fram till våra svenska tillämpningar, tex CoClass?

buildingSMART tar fram branschstandarder som efter att de tagits fram lämnas över till ISO för att bli formella standarder.

Det som i princip sker är att SIO genom att sätta sin stämpel på standarden godkänner arbetet, det är med andra ord inom buildingSMART vi som medlemmar av BIM Alliance har störst möjlighet att påverka utformningen av nya standarder.

I Sverige baserar vi våra standarder på bland annat ISO- och CEN-standarder, detta gäller exempelvis standarder som CoClass vilken är tänkt att fungera tillsammans med exempelvis IFC och som på sikt kan utgöra en del i bSDD.

Uppdaterad den