Open Geospatial Consortium och buildingSMART Internationl arbetar tillsammans för att integrera relevanta datastandarder som behövs för att hantera hela det byggda samhället. De standarder som är aktuella för integration av GIS- och BIM-relaterad information är IFC, CityGML och LandInfra (InfraGML).

De två standardiseringsorganisationerna har nu publicerat dokumentet "Built environment data standards and their integration: an analysis of IFC, CityGML and LandInfra". Det är ett gemensamt internationellt positioneringsdokument för byggnadsindustrin som en del av arbetet i den gemensamma arbetsgruppen med namnet "Integrated Digital Built Environment (IDBE)" Dokumentet syftar till att koordinera utvecklingen av de relevanta data-standarder som tas fram av respektive organisation.

Rapporten tar upp ett antal viktiga utmaningar och adresserar behovet av att utveckla bättre integration på hög nivå mellan BIM- och GIS-standarder. Den fokuserar på fyra nyckelområden:

 1. Rådande skillnader i användning och programvaror som hindrar integration
 2. Grundläggande funktioner för att stötta användningsfallen
 3. Metoder för integration i användningen av de olika standarderna
 4. Handlingspunkter för att lösa integrationsutmaningarna

Som slutsats av rapporten föreslås följande åtgärder för att nå bättre interoperabilitet och integration för sammanhållna informationsmodeller:

 • Beskriv tydligt ett antal viktiga och tydliga användningsfall på enkelt kortfattat språk, så att de förstås av en bred publik. Basera dem på material i existerande dokumentation om tekniska användningsfall. Dessa bör innehålla detaljer om programvaruapplikationer som vanligtvis används för integration eller arbete med integrerade data, inklusive deras ingångskrav och interna representationer.
 • Härled och tillgängliggör ett gemensamt ord-/begreppsförråd baserat på termer som redan används i relevanta standarder. Identifiera också synonymer.
 • Skapa en anvisning för "best practice" som rekommenderar användning av tredimensionell georeferering, som uttrycks på en lämplig nivå av noggrannhet, definierar nivån av förtroende eller noggrannhet och anger dess ursprung.
 • Utforma ett system av gemensamma unika identifierare för verkliga fysiska objekt som förblir oförändrade och unika för objekten antingen för evigt eller så länge objekten finns.
 • Enas om en samarbetsmekanism för opportunistisk harmonisering av begreppsmässig representation vid tematiska överlappningar, så länge detta inte hämmar berikning och förfining av scheman som krävs inom deras respektive domäner.

Till dokumentet Built environment data standards and their integration: an analysis of IFC, CityGML and LandInfra

Till fler relevanta dokument på OGCs webbplats

Några kommentarer från BIM Alliance tekniska råd:

 • Viktigt att alla tre standarderna beaktas i BIM Alliance arbete – IFC, CityGML och InfraGML (LandInfra implementeras av InfraGML och täcker det som inte IFC täcker i det byggda samhället). Viktigt att få reda på hur framtiden ser ut för CityGML!
 • OGC–koppling behövs aktivt i BIM Alliance
 • Geografiska koordinater i BIM-modeller behövs för integrerade modeller av det byggda samhället och kan inte utgå bara för att det inte används idag
 • Öppna standarder är avgörande – kan inte låta proprietära lösningar styra
 • Användarfall mycket viktigt att ta fram – speciellt när alla talar om digitala tvillingar och cirkulär design utan att definiera vad som krävs av informationsmodeller över livscykeln
 • Viktigt att ta fram en högnivå-begreppsmodell för det byggda samhället – CoClass m fl klassifikationssystem för det byggda samhället behöver studeras
 • Gemensamma unika identiteter UUID/GUID viktigt för samverkan mellan kommun och byggsektor. Bör sättas av den som först skapar objekten.
 • Alla objekt i det byggda samhället behöver ha noggrannhet och tolerans för sina positioner
 • I rapporten är behovet av versioner och livscykelskeden inte tillräckligt betonat. Det är viktigt för att kunna hålla integrerade modeller för analys och simulering över hela livscykeln för projekt i det byggda samhället.

Se också den nya rapporten från testbäddsprojektet i Smart Built Environment: A1-1 Informationsarkitektur för det byggda samhället


Tekniska rådet arbetar för att BIM Alliance skapar en arbetsgrupp för svenska synpunkter och arbete med förslag och riktlinjer inom detta viktiga område.

Kontakta Väino Tarandi, vaino.tarandi@bimalliance.se för mer information, och om du är intresserad av att delta i det kommande arbetet.

Text: Väino Tarandi

Uppdaterad den