En nyhet är att BIM Alliance från 1 januari 2020 är nationell medlem i buildingSMART, som är den internationella organisationen för standardisering. Inom buildingSMART sker arbetet med att ta fram programoberoende och öppna standarder för en digital informationshantering till exempel IFC- standarden. Här tas även branschgemensamma arbetssätt fram och processer som är resurser för den globala bygg- och anläggningssektorn samt för förvaltning av byggd miljö.

– Vi är med i arbetet i buildingSMART på ett nytt sätt och det innebär att vi initialt lägger mer kraft här för att få ut så mycket som möjligt, berättar BIM Alliance vd Susanne Nellemann Ek.

Ett halvår har nu gått med ett ökat fokus på standardisering inom BIM Alliance.

– Arbetet går i stort bra, berättar Susanne vidare. Det handlar framförallt om att bidra till implementering av standarder och dela erfarenheter, men också att bidra till utveckling av standarder.

Under det första halvåret har BIM Alliance etablerat arbetssätt för att kunna få ut mer av engagemanget i buildingSMART. Det handlar både om att hämta hem användbar kunskap till medlemmarna, men också att utöva ett reellt inflytande internationellt.

– Standardisering är ett område som involverar många människor. Arbetet bemannas till stor del av våra medlemmar och genomförs med in kind resurser. En del arbete göras också av människor i branschen på fritiden, så stort tack till alla inblandade för det värdefulla arbetet ni lägger ner, säger Susanne.

Arbetet med buildingSMART

BIM Alliance medlemskap i buildingSMART är i en uppbyggnadsfas. Här listats aktiviteter som skett under första halvåret:

  • Etablerat ett utskott som har operativt ansvar tillsammans med Teknisk råd
  • Etablerat en process för att kunna hantera omröstningar av nya standarder.
  • Dialogmöten med medlemmar vid tre tillfällen
  • Lett arbetet med att etablera Nordic Chapter hub för att vi i Norden och Baltikum ska kunna samarbeta effektivt och få reellt inflytande
  • Initierat arbete för att förbättra demokratin och transparensen i buildingSMART intertnational
  • Etablerat en ny intressentgrupp för mjukvaruföretag
  • Deltagit i arbetet med framtidsfrågor om vart vi är på väg med IFC tex molnlösningar, nya kommunikationssätt och transport av data.
  • gemensamt internationellt positioneringsdokument för byggnadsindustrin för integration mellan GIS och BIM

Stor nytta och ökad effektivitet

BIM Alliance arbetar för största möjliga branschsamverkan och ökad nytta av BIM. För det krävs öppna standarder.

– Ju mer vi förmår använda datakraften i våra datorer, desto viktigare blir det att vi kan härleda våra beslut. En förutsättning för det är just öppna format på information, öppna datakällor samt öppna plattformar. Det har nog aldrig varit så viktigt som nu att jobba transparent och öppet, menar Susanne.

Yrkesroller som verksamhetsutvecklare, byggprojektledare, beställare och byggherrar efterfrågar stöd för att öka effektiviteten i det dagliga arbetet och önskar nätverk för att lära av goda exempel som visar hur man kan jobba med öppna format och fördelarna med det.

– BIM Alliance har alltså en viktig uppgift att ge stöd till medlemmarna med mer kunskap om standarder och konkreta exempel på hur de kan användas. Vi har också en uppgift att ge beslutsfattare i sektorn ökad kunskap och förståelse för värdet av standardiserade sätt att hantera information.

Ska bli enklare att jobba med öppna standarder

Högst på den internationella agendan står arbetet med framtidsfrågor. Det är framför allt två viktiga arbeten som sker just nu:

En Technical roadmap tas nu fram för buildingSMART. Bakgrunden till arbetet är att tröskeln att kliva in och jobba med öppna format måste bli lägre – det måste bli enklare. Det finns också behov av en nästa generationen standarder och lösningar.

– För att underlätta detta måste buildingSMART skapa skalbar interoperabilitet för datastandarder, verktyg och den underliggande tekniken. BIM Alliance har under våren visat framfötterna internationellt och gett inspel i detta framtidsarbete.

Det andra arbetet är ett gemensamt internationellt positioneringsdokument för byggnadsindustrin för integration mellan GIS och BIM.

– Det ska bland annat säkra att vi en gång för alla får klarhet i hur vi ska sätta geografiska koordinater för BIM-modeller, avslutar Susanne.

Läs mer om Technical roadmap inom buildingSMART

Läs mer om det gemensamma positioneringsdokument för byggnadsindustrin

Uppdaterad den