Delar av följande artikel publicerades i Bygg & teknik nr 3/2021. Artikelförfattare: Mårten Lindström och Anders Nilsson, Samhällsbyggandets Regelforum

Samhällsbyggandets Regelforum

Syftet med Samhällsbyggandets Regelforum är att bidra till utvecklingen av befintliga och nya regelverk som möjliggör ett modernare, effektivare och mer innovativt byggande som är till nytta för sektorns slutkunder, samtidigt som övergripande lagkrav med säkerhet uppfylls. Arbetet med Samhällsbyggandets regelforum ska säkerställa både strategisk inriktning och kontinuerligt operativt arbete.

Sektorns arbete med att möta nya bygg- och konstruktionsregler kommer framöver i stor utsträckning att kanaliseras genom Sam­hällsbyggandets Regelforum, ett forum som i nuläget består av följande organisationer:

– Byggföretagen
– Byggherrarna
– Byggmaterialindustrierna
– Fastighetsägarna Sverige
– Innovationsföretagen
– Installatörsföretagen

I arbetet med att bilda Regelforum har även IQ Samhällsbyggnad, Svensk Bygg­tjänst och Svenska Byggbranschens Ut­vecklingsfond (SBUF) haft en avgörande betydelse. Ett kansli har etablerats, med placering hos IQ Samhällsbyggnad, vars nätverk också får en avgörande bety­delse för genomförandet av arbetet. Or­ganisationen är öppen och ytterligare branschorganisationer och liknande är välkomna att ansluta sig.

Sektorns respons på Boverkets förslag till en ny regelmodell

Frågan om byggregler har debatterats intensivt i många år. Boverkets nuvarande regelverk har en struktur som många har bedömt som hämmande för utveckling och innovation inom samhällsbyggnads­sektorn. Genom att reglerna kompletteras med allmänna råd och hänvisningar till standarder anses utrymmet för att genomföra egna lösningar för begränsat. Många upplever också byggnadsnämndernas tolkningar av byggreglerna som varierande och oförutsägbara. Till exempel kan man inte vara säker på att få en viss lösning godkänd i en kommun bara för att den är godkänd i andra kommuner.

Frågan om nya byggregler har föranletts av ett flerårigt utredningsarbete. Rege­ringen tillsatte 2017 Kommittén för modernare byggregler, som lämnade sitt slutbetänkande i december 2019. Rege­ringen gav redan i juni 2019 ett uppdrag till Boverket att göra en översyn av sina bygg- och konstruktionsregler, med syfte att skapa ett förenklat och konsekvent regelverk. I uppdraget, som gavs efter regeringens överenskommelse med Cen­terpartiet och Liberalerna, angavs att omfattande regelförenklingar som bidrar till ett snabbare och billigare byggande är högt prioriterat.

Boverket redovisade i december 2020 resultatet av detta regeringsuppdrag, ge­nom rapporten Möjligheternas byggreg­ler. Samtidigt skickade man på remiss ut de första föreskrifter som upprättats i enlighet med den nya regelmodell som föreslås i rapporten, föreskrifter om skydd mot buller i byggnader. Dessa föreskrifter föreslås ersätta motsvarande avsnitt i nuvarande Boverkets byggregler, BBR. Remisstiden gick ut 9 april och parallellt har Boverket påbörjat ett arbete för att ta fram motsvarande nya föreskrifter som ska ersätta andra avsnitt i BBR.

Vad innebär den nya regelmodellen?

Artikeln fortsätter i sin helhet här.

Uppdaterad den