I somras publicerades Standardkartan, en guide för dig som vill vet mer om de standarder som används inom BIM och digitalisering. Standarder som är en förutsättning för att lyckas med den förflyttning som branschen så väl behöver, men där frågan hur de ska tillämpas i praktiken kvarstår. Där har vi nu fått ett stort stöd av våra Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö, som bland annat ger ett praktiskt stöd för implementering av ett stort antal standarder inom vår bransch. Det finns dock fortfarande ett antal hål som behöver täppas till och det är några av dessa hål som den nationella standardiseringsstrategin identifierat, där Tekniskt råd bidragit med expertis.

Smart Built Environment, som är strategisk innovationsprogram för sektorns digitalisering, har tagit fram en Nationell standardiseringsstrategi för digital samhällbyggnadsinformation. Här har man landat i en plan med åtta projekt inom standardisering som bör genomföras under kommande tre år för att täppa till hål så att vi har de standarder vi behöver för digitalt informationsutbyte. Dessa åtta är:

Projektet lämnade över rekommendationen i händerna på Samhällsbyggandets Regelforum, som inte hade några invändningar. Därefter har Smart Builts Environments programledning paketerat fem av dessa projektförslag som två strategiska projekt; Tillämpningsanvisningar BIM och Tillämpningsanvisningar GIS.

Tillämpningsanvisningar BIMs tre hörnstenar

Inom Tillämpningsanvisningar BIM ingår Bastillämpningar för SS-EN ISO 19650, Bastillämpningar för CoClass, samt Leveransspecifikationer med IFC.

Med detta projekt kommer vi att få ett stöd för att systematiskt strukturera och följa upp de informationskrav som behöver ställas under ett byggnadsverks livscykel i form av en handledning och exempel på tillämpningar. Du känner säker igen figuren nedan som beskriver de tre hörnstenarna i informationsbygget:

I detta fall kommer SS-EN ISO 19650 att beskriva processerna, CoClass kommer att definiera de gemensamma begreppen, och IFC kommer att vara det gemensamma formatet, det vill säga datamodellen. Förenklat kan det beskrivas som att tillvägagångssättet kommer att baseras på standarden SS-EN ISO 19650, språket kommer att vara CoClass, och utbytet av information kommer att ske via IFC-formatet.

Utbyte av BIM- och geodata mellan byggprojekt och kommuner

Inom Tillämpningsanvisningar GIS ingår Test av nationella specifikationer för kommuners och byggprojekts användning av storskaliga geodata samt Leveransspecifikationer för utbyte av BIM- och geodata mellan byggprojekt och kommuner.

Det här projektet ska bland annat ge oss bättre förutsättningar för att skapa digitala tvillingar av våra städer samt effektivisera och kvalitetssäkra informationsutbyte av nybyggnadskartor, bygglovsansökningar, och relationshandlingar.

I brist på en nationell standard har storskaliga geodata varierat mellan olika kommuner, men just nu pågår det ett arbete inom regeringsuppdraget Smartare Samhällbyggnadsprocess att skapa Nationella specifikationer för geodata. Inom detta projekt kommer specifikationerna att utvärderas i syfte att påverka det slutliga resultatet av arbetet med specifikationerna.

Projektet kommer även att ta fram leveransspecifikationer för tre vanligt förekommande informationsutbyten mellan byggprojekt och kommuner, det vill säga för nybyggnadskartor, bygglovsansökningar och relationshandlingar. Detta ska förenkla och kvalitetssäkra informationsutbytet mellan aktörerna, och därmed öka effektiviteten i samhällsbyggprocessen.

Vill du bli en del av projektet?

Projekten kommer som sagt att drivas som två strategiska projekt inom Smart Built Environments temaområde Informationsinfrastruktur, där planeringen är i full gång för att kunna starta upp båda projekten efter sommaren. Just nu pågår arbetet med att bemanna projekten och vi önskar ett brett deltagande från branschen, både inom arbetsgrupperna och referensgrupperna. Projekten ska genomföras under 1,5 år för GIS respektive 2 år för BIM. Hör gärna av er till projektledarna Annelie Norlin, Tyréns för BIM och Lars Harrie, Lunds universitet för GIS, eller direkt till Temaledaren för Informationsinfrastruktur, Väino Tarandi.

De återstående projektförslagen i strategin kommer att startas efter att dessa två strategiska projekt har kommit en bit på väg, eftersom de ska bygga vidare på deras resultat. Formen är idag oklar, möjligen ska de utlysas öppet, och då kan ni som har intresse för det arbetet redan nu börja fundera på om det kan vara något för er och era kontakter att lämna in projektförslag på.

Håkan Norberg, Tekniskt råd

Vill du kontakta Tekniskt råd? Du hittar deras kontaktuppgifter här.

Uppdaterad den