Mötena hölls i Zug, nära Zürich i Schweiz, fysiskt för första gången sedan pandemin bröt ut. Under den tiden har nya strategier arbetats fram vilka togs upp för diskussion under konferensen:

Digitala tvillingar

Standarder är nödvändiga för att kunna koppla ihop det universum av digitala tvillingar som utvecklas för olika platser och olika användningsområden. Tvillingarna behöver inte nödvändigtvis ha en geometri, men IFC är en standard som kan användas oavsett detta.

ISO 19650, ledningsstandarden för digital informationshantering: av byggd miljö

Standarden håller snabbt på att få fäste, men behöver kompletteras med flera saker för att underlätta praktisk och enhetlig användning. Bland annat relationer till andra standarder, användarhandledning i lättsmält form (till exempel i form av videoguider).

”Accelerated projects”

buiildingSMART har identifierat ett behov i företag och stora projekt att få handfast vägledning om hur man tillämpar IFC, BCF och andra buildingSMART-standarder. Det kan handla om att skapa en marknadsplats för kvalificerad konsulthjälp. Diskussionen kom in på hur man utformar detta, och om det verkligen är en uppgift för standardiseringsorganisationen. Hur som helst kommer vi nog att höra mer om det, man ser det som viktigt att inte bara ta fram standarder utan att hjälpa fram deras genomslag på fältet.

Affärsmodeller

Idag bygger buildingSMARTs verksamhet till största delen på medlemsavgifter. Hur fler medlemmar kan intresseras liksom andra intäktskällor diskuterades – certifiering, evenemang etc – och hur de olika delarna också kan bidra till att förverkliga organisationens målsättningar. Alla är överens om att standarderna även i fortsättningen ska vara fritt tillgängliga.

buidingSMART är definitivt inne i en ny fas, där fokus skiftar från nyutveckling av standarder till att stödja sektorns digitalisering. Det finns ett bra fundament, inte minst med nya IFC 4.3 som spänner över både hus och anläggning. Nu handlar mycket om att möta användarbehov och teknikutveckling. Samarbetet med andra organisationer utvecklas för att omfatta inte bara BIM i traditionell mening, utan all information om det byggda.

Kurt Löwnertz, ordförande Tekniskt råd

Uppdaterad den