Bild: Serneke

SEEL står för "Swedish Electric Transport Laboratory" och ägs och drivs av Chalmers och RISE i ett gemensamt bolag. Syftet med testbädden att stärka kunskapsutvecklingen och förutsättningarna för samarbete inom elektrifierade transporter. Satsningen sker inom ramen för "European Battery Alliance" (https://www.eba250.com/) och anläggningen ska vara i drift 2023.

En unik BIM-användning

En av svårigheterna man ofta möts av inom bygg- och fastighetssektorn är avsaknaden av gemensamma arbetssätt i alla skeden. Inom SEEL-projektet har därför ett fokusområde för BIM-hanteringen varit att involvera alla aktörer under byggprocessen och ge dem tillgång till samma underlag. Det låter som ett självklart mål, men frågan är hur man når dit?

Gemensamma verktyg och en gemensam plattform

Under projekteringsskedet har projektörerna använt Revit. 3D-modeller med data har skapats och hanterats för olika ändamål. En BIM-nytta som tydliggjorts är kommunikation och ärendehantering i byggskedet där 3D-modell och data är centrala delar. Trots att hela projekteringen har gjorts i 3D har 2D-handlingar tagits fram som juridiska handlingar och Bluebeam har använts för granskning. Steget till juridiskt gällande 3D-handlingar var inte aktuellt i detta projekt.

Vilka standarder används i vilka skeden? Till Standardkartan!

Under byggskedet har ett fokus i BIM-hanteringen varit den gemensamma hanteringen av information under byggskedet. Genom att alla aktörer får tillgång till samma information vid samma tidpunkt underlättas kommunikationen, beslutsprocessen snabbas upp och felhanteringen kan minskas.

”I stället för att öka spetskompetensen hos några få har man fokuserat på att involvera alla och höja lägstanivån vad avser BIM-hanteringen. Genom att använda en plattform som är lättanvänd är ingångströskeln för att komma i gång väldigt låg”, säger Kristian Sjöstedt, BIM-samordnare i projektet. ”Med tydliga instruktioner, lättillgängliga anvisningar och ett aktivt BIM-team har det varit enkelt att introducera nya aktörer i hanteringen.”

Att tillhandahålla ett levande underlag, hålla det uppdaterat och tillgängliggöra en plattform där informationen nås av rätt personer vid rätt tillfälle har höjt skärpan i BIM-hanteringen under hela byggprocessen.

Inom ramen för SEEL-projektet har man använt plattformen och molntjänsten Dalux. Dalux innehåller funktionalitet för flera olika ändamål och i SEEL-projektet har funktioner för kommunikation, besiktning och upphandling använts, bland annat vid beställning av varor till bygget. Dalux har även använts vid säkerhetsronder. Mycket arbete har lagts ner på att tydliggöra processer för hantering av 3D-modeller och ritningar, ärendehanteringssystem, dokumenthanteringssystem och besiktningar.

Besiktningsunderlag och egenkontroller

Ett starkt önskemål från byggledningen har varit att förenkla hanteringen av besiktningsunderlag och dokumentation av egenkontroller. Genom att underlag läggs upp i en tydlig struktur i Dalux har ledtider kunnat förkortas och dokumentation av beslut enkelt tillgängliggjorts.

De entreprenörer som valt att lägga upp sina egenkontrollplaner i Dalux, och därigenom utföra kontrollerna där, har gett ett stort mervärde till övriga aktörer, dels genom att tydliggöra att arbeten är slutförda och dels genom att ge insyn i eventuella avvikelser. Det ökar i sin tur kvalitén och bidrar till att byggledningen lättare kan stötta entreprenören i sitt arbete.

Kravställare och brukare har getts större möjlighet att bli involverade under både projekteringsprocessen och byggprocessen. Genom att de har tillgång till samma underlag som övriga aktörer i nutid kan synpunkter och önskemål som kommer fram vid granskningar enkelt tas om hand och förutsättningarna för att forma byggnaden för det ändamål som den ska användas till ökar markant.

Som ytterligare hjälpmedel har man genom att kombinera BIM-modellen med den fysiska verkligheten även skapat en AR-miljö (förstärkt verklighet) och tillgängliggjort denna, vilket har gett en ökad förståelse av installationer och montering i byggnaden.

Verktyg

Under hela uppdraget har ett antal olika verktyg använts, men de 3D-geometrier och den information som skapats har kunnat delas mellan de olika databaserna och mellan skedena. Databaserna har använts i olika syften och kopplats ihop för att kunna jämföra och verifiera data för olika ändamål. Det är framförallt kravställd data och projekterad data som har verifierats mot varandra och kontrollerad data har sedan publicerats i byggskedet.

Verktygen som använts är:

 • Revit, för alla projekterande discipliner
 • Bluebeam, för granskning av juridiska 2D-handlingar enligt BEAst
 • Dalux, för visualisering, ärendehantering och besiktning under byggprocessen
 • dRofus, för dokumentation av kravställning samt
 • Solibri, för kollisionshantering och kravkontroller av både geometrier och data.

Lättillgänglig BIM

Ett av målen under SEEL-projektet var att göra BIM lättillgängligt för entreprenörer och andra aktörer under byggprocessen. Genom att göra 3D-modeller och data lättåtkomliga i mobil och platta likväl som i dator blir hanteringen mer flexibel. Nyttan med att alla använder samma underlag, samma digitala modeller och samma data är uppenbar, och när den senaste versionen läggs upp är den dessutom tillgänglig för alla. En sådan informationshantering skapar en cirkulär kommunikation där lösa trådar fångas upp och styrs till rätt mottagare. Det blir inga enkelspår som slutar i en återvändsgränd och fastnar utan att dokumenteras och tas om hand. Frågor och kommentarer tilldelas rätt mottagare och kan lätt slussas vidare vid behov av mer input i ärendet.

Digital kravställning nyckeln

SEEL-projektet är ett gott exempel på en bra BIM-hantering. I det här fallet är det entreprenörens behov som har styrt upplägget av BIM-hanteringen, även om konsulter och projektörer har jobbat så här i många år och även hanterat material mellan olika plattformar. I SEEL-projektet har man fokuserat på hanteringen under byggprocessen och involverat entreprenörer, besiktningsmän och projektledare på plats.

Fakta
 • Beställare: SEEL och RISE
 • Entreprenör: Serneke
 • Arkitekt: Wingårdhs
 • Konstruktör: WSP
 • VVS: WSP
 • El: WSP
 • BIM-samordning: WSP

Den stora skillnaden mot ett traditionellt projekt är att uppdragsledare för olika discipliner inte längre sitter i sina isolerade plattformar utan att även de är involverade. Under pågående möten kan man enkelt ta fram underlag och svar och därifrån fatta beslut på plats. Med en plattform där ritningar och modeller är direkt tillgängliga digitalt för alla aktörer har man uppnått en enkelhet som också skapat ett mervärde för kommunikation, ärendehantering och snabbare beslutsprocess under byggskedet.

”Nästa steg att lyfta är förvaltningen och det pågår diskussioner om vad som ska föras över och hur det ska kunna hanteras i förvaltningsfasen. Vad resultat blir vet vi inte än”, avslutar Kristian Sjöstedt.

Mer information

Henrik Svenningstorp, projektledare SEEL
henrik.svenningstorp@ri.se

Claudia Nilsson, tf pressansvarig RISE
claudia.nilsson@ri.se

Christian Borg, pressansvarig Chalmers
christian.borg@chalmers.se