Talarna: Jan Anders Jönsson, Kristina Einarsson och Lars Lidén.

I december svarar BIM Alliance på tre remisser som berör BIM och digitalisering i samhällsbyggandet. Under frukostmötet den 12 december presenterade Kristina Einarsson från Boverket huvuddragen i rapporterna, vad förslagen går ut på och hur detta påverkar byggsektorns aktörer. Därefter berättade Lars Lidén och Jan-Anders Jönsson från BIM Alliance om föreningens syn på förslagen och dess konsekvenser. Publiken bjöds också in att ställa frågor, kommentera och komma med sina synpunkter.