EU-kommissionen har finansierat projektet EU BIM Task Group, där 22 länder i Europa står bakom och har bidragit till ett gemensamt Europeiskt ramverk för införandet av BIM utifrån ett offentligt beställar-, byggherre- och förvaltarperspektiv. Ramverket finns beskrivet i ”Handbook for the introduction of Building Information Modelling by the European Public Sector”.

Ladda ner handboken:

EU-kommissionen har uppmärksammat att produktiviteten i samhällsbyggandet är för låg, att sektorn är splittrad och att man inte dragit nytta av digitaliseringens möjligheter på samma sätt som i andra sektorer. EU BIM Task Group startades för att förändra sektorn och öka produktiviteten och effektiviteten med hjälp av BIM. I gruppen sitter representanter för de medverkande ländernas myndigheter.

- Det är tyvärr inte alla myndigheter i Europa som förstått att BIM är en central fråga och därför är gruppen viktig. Nu har vi jobbat fram en handbok där läsaren får en inblick i vad BIM är och att det behövs ett helhetsperspektiv i arbetet, säger Ingemar Lewén som representerar Sverige och Trafikverket i gruppen.

Ingemar Lewén, Sveriges och Trafikverkets representant i EU BIM Task Group.

Tanken är att handboken ska ge offentliga intressenter strategiska och praktiska verktyg för införandet av BIM som ett led i ett omfattande förändringsprogram. Handboken bygger på aktuell kunskap och europeisk praxis, som syftar till enhetlighet och synergier på EU-marknaden.

Det pågår många BIM-initiativ i Europa och i handboken presenteras exempel från alla medverkande länder på hur man tagit sig an frågan strategiskt och på en övergripande projektnivå.

- Det är bra med konkreta exempel. Det blir tydligt att vi behöver dra nytta av digitaliseringens möjligheter och att vi då behöver vi prata samma språk, vi behöver gemensamma standarder. Det är nu vi kan göra detta tillsammans och undvika förvirring, avslutar Ingemar Lewén.

Vill du engagera dig?

Arbetar du i en position där du kan representera en myndighet och vill engagera dig i BIM Task Group? Eller vill du veta mer om gruppens arbete? Kontakta Ingemar Lewén på Trafikverket på mejladress ingemar.lewen@trafikverket.se.