Begreppet BIM har de senaste 10-15 åren fått en bred spridning och används på många olika sätt och av olika aktörer. Vi har utgått från de grundläggande uppfattningar som delas av de flesta.

Transparens

BIM Alliance eftersträvar transparenta arbetssätt som möjliggör att alla intressenter kan ta del av projektmetodik och resultat. Valda IT-lösningar ska inte utesluta en framtida tillämpning av branschgemensamma format eller klassifikationer.
Deltagande aktörer ska inte utesluta andra aktörer och att det ska finnas en sund balans mellan direkta tillämpningar och långsiktiga branschgemensamma IT-strategiska frågor.

Fyra kriterier ska vara uppfyllda för användning av begreppet BIM:

1. Informationshantering sker med en eller flera objektsorienterade modeller. 2. Egenskaper är kopplade till objekten i modellerna, och används. 3. Objekten i modellerna har relationer till varandra 4. Olika informationsvyer kan skapas ur en och samma modell.

Andra förekommande begrepp

Med begreppet modeller avses även andra typer av modeller än geometriska, exempelvis modeller för tidsplanering, ekonomistyrning, beräkningar och simuleringar.

VDC är ett begrepp som används – VDC står för Virtual Design and Construction – eller på svenska: virtuell projektering och byggande. Begreppet innefattar tre delar: produkten (det planerade byggnadsobjektet), organisationen (som ska planera, bygga och förvalta detta) och processen (som organisationen ska följa under arbetet). Inom BIM Alliance menar vi att verbet BIM, byggnadsinformationsmodellering, innefattar alla dessa tre delar, och att alla delar behövs för att dra full nytta av BIM.

BIM utläses ibland Building Information Management, vilket är helt korrekt ur den aspekten att BIM handlar om att leda genom att hantera information på ett strukturerat och planerat sätt. Det som kan vara missvisande med utläsningen är att den inte innehåller ordet ”modell” vilket är centralt i BIM-sammanhang. ”Building Information Management” ägnar man sig åt även när man arbetar helt analogt med dokument.