Rapport från Regulatory Room

Frukost om mötet i Tokyo

Under ett frukostmöte den 21 november 2018 bjuder vi på färsk rapportering från mötet i Tokyo, inklusive spännande exempel från buildingSMART Awards 2018.

Detta "arbetsrum" syftar till att diskutera utvecklingen inom områdena digitala bygglovsprocesser (e-submissions) och automatiska analyser av uppfyllandet av byggregler (automated code checking). Höstens möte samlade ett trettiotal deltagare från hela världen - myndighetspersoner, mjukvaruutvecklare, konsulter inom samhällsbyggnadssektorn och representanter från universitet och högskolor.

Ett tiotal presentationer och workshops genomfördes under konferensdagarna. Det som kort kan lyftas fram är att Boverket gjorde en mycket uppskattad presentation av vårt svenska initiativ Får Jag Lov? genom Nicholas Alvén. Presentationen från Frankrike gav inspiration inom området machine learning/AI då de utvecklat en process för att omvandla byggreglerna till maskinläsbar kod. Hittills har de översatt drygt 8 500 sidor regler och börjar implementera lösningen inom kort. Italien liksom Finland har tagit nationella initiativ kring automatiseringen av bygglov via två olika lösningar, som också är på väg att implementeras. Båda länderna baserar lösningarna på öppna standarder så som IFC, cityGML med flera. Vi kommer att presentera deras erfarenheter mer i detalj vid frukostmötet den 21 november 2018. Kom och låt dig inspireras!

Vi hoppas att Boverket kommer att ta vidare kontakter med dessa länder inom ramen för till exempel "Får Jag Lov?", så att samarbetet med våra grannländer i Europa kan fördjupas och erfarenheter delas.

Ett förslag på en gemensam roadmap presenterades avseende The Regulatory Process, där vi hoppas fortsatt kunna vara med och harmonisera utvecklingen genom till exempel Boverkets fortsatta deltagande i dessa typer av konferenser. Den roadmap som visades kommer nu att gå ut på remiss runt om bland deltagande länder. Mer om förslaget presenteras vid frukostmötet den 21 november 2018.

Det kan konstateras att vi i Sverige delar läget med många andra länder samtidigt som vi bör utveckla samarbetet baserat på öppna standarder inom buildingSMART i allmänhet. Våra grannländer har vissa delar kommit mycket längre i processen avseende digital bygglovshantering baserat på modeller i IFC-format och arbetet med att konvertera alla texter avseende byggregler till maskininläsningsbara format - machine learning/AI.

De länder som har kommit längst är de länder som har en centralt nationell styrning av bygglovsprocessen (till exempel Norge) jämfört med oss i Sverige och Finland, där ansvaret ligger på kommunal nivå i och med vårt kommunala självstyre. Detta kommer potentiellt att hämma implementationen av nya processer, verktyg och effektiv erfarenhetsåterföring hos oss. Men låt oss se resultatet av till exempel ”Får Jag Lov?” innan vi drar några förhastade slutsatser. Vi i Sverige är i alla fall på gång - med öppna internationella standarder som bas kan vi snabbt komma långt!

Text och sammanställning:
Hans Lif, representant BIM Alliance

Uppdaterad den