En nypublicerad avhandling finns nu tillgänglig med resultat från arbetet med implementering av BIM hos Trafikverket, den största infrastrukturbeställaren i Sverige. Avhandlingen är skriven av Hannes Lindblad, doktorand på KTH inom institutionen för fastigheter och byggande, som berättar mer om resultaten från studien.

– Syftet med studien är att öka förståelsen om beställarrollen i förhållande till teknikdrivna förändringsprocesser. Statliga beställarorganisationer lyfts fram som nyckelaktörer för att initiera och driva införandet av BIM och för att öka implementeringstakten, säger Hannes Lindblad och fortsätter:

Studien visar att det inte räcker med eldsjälar som förstår vad som ska ske och varför det är bra, utan att alla behöver involveras i processen även aktörer utanför den egna organisationen.

Företag och organisationer inför i allt större utsträckning ny digital teknik för att utveckla och effektivisera verksamheten. Vid införandet av digital teknik i samhällsbyggandet beskrivs enskilda beställarorganisationer, som Trafikverket i Sverige, som aktörer med störst nytta och möjlighet att driva förändringsarbetet.

– I studien ser vi att beställaren måste arbeta tillsammans med ”användarna” alltså alla som är delaktiga i BIM-implementeringen och de aktörer som i slutändan ska ta över förändringsarbetet från beställaren. Det krävs ett samspel inom gruppen med god kommunikation och förståelse för de förändrade arbetssätten som medföljer i ett teknikdrivet förändringsarbete, säger Hannes Lindblad och fortsätter:

– Det finns en problematik kring beställaren som förändringsaktör. Trafikverkets strategi är att ställa krav för att driva igenom förändring i byggbranschen. Studien visar en tydlig problematik med beställaren som den enda aktören, eller den enskilt största aktören, i ett teknikdrivet förändringsarbete. Fler deltagare behöver involveras i processen, även aktörer utanför organisationen. Vill man skapa förutsättningar för BIM, krävs det insatser och förändringar hos alla. Det behövs samordning för att ge bättre förutsättningar. Det räcker inte att endast ställa krav.

Trafikverket beslutade, efter rekommendationer från en statlig offentlig utredning 2013, att påbörja ett implementeringsarbete av BIM.

– Med BIM-implementeringen ville man bland annat att öka effektiviteten och uppnå högre kvalité i samhällsbyggandet. Att införa BIM matchar även Trafikverkets uppdrag att vara teknikdrivande och innovationsfrämjande. Tack vare beslutet 2013 uppstod en spännande möjlighet att studera Trafikverkets införande av digital teknik i samhällsbyggandet, berättar Hannes Lindblad.

Genom avhandlingens fallstudie, med intervjuer av deltagare i BIM-implementeringen på Trafikverket, har det framkommit vilka utmaningar som deltagarna stött på längst med vägen i arbetet med BIM.

Resultaten är intressanta för alla som är intresserade av teknikdrivna förändringsprocesser eller införande av digital teknik, särskilt aktörer som är teknikdrivande inom byggbranschen. Eftersom studien fokuserar på beställarrollen så kan offentliga beställarorganisationer vara särskilt intresserade av forskningsresultaten, säger Hannes Lindblad och fortsätter:

Studiens resultat kan bidra till bättre förutsättningar att införa digital teknik på ett effektivt sätt i samhällsbyggandet.

Ladda ned avhandlingen och fler publicerade vetenskapliga artiklar från DiVA

Uppdaterad den