Susanna Vass, doktorand inom Fastigheter och byggande på KTH

Hur kommer det sig att du forskar om BIM?
– Jag arbetade inom bank och finans när digitaliseringen tog fart. Där tyckte jag att förändringen gick snabbt och att fokus var på användarna. När jag sedan började arbeta inom bygg och fastighet upplevde jag att digitaliseringen och särskilt BIM stötte på fler utmaningar. Jag såg att viktig kunskap saknades om hur BIM påverkar affären, organisationen och individen. Detta lockade mig till att forska om BIM från både ett affärsmässigt och organisatoriskt perspektiv.

Vad handlar avhandlingen om?
– Jag har studerat affärsvärdet av BIM genom att gifta samman teknologi med ekonomi, organisation och individ. Affärsvärdet av BIM associeras ofta med positiva ekonomiska effekter för enskilda projekt eller företag. Tittar vi också på förutsättningarna för organisationen och individen så finns det ett affärsvärde i den kunskap som utvecklas när BIM implementeras.

Hur har undersökningen gått till?
– Kunskapen har utvecklats genom att studera konsulter, entreprenörer och fastighetsägare inom både den svenska och internationella samhällsbyggnadssektorn samt Trafikverket. Min undersökning kombinerar både kvalitativa intervjuer, observationer och kvantitativa enkätstudier. Jag har också utvärderat affärsvärdet av BIM på Trafikverket genom att med nyckeltal och analysmetoder följa upp effekter av BIM-implementeringen.

Vilka är de viktigaste resultaten?
– BIM består inte enbart av positiva ekonomiska effekter utan också av kostnader som uppstår i de organisatoriska utmaningarna och effekter relaterade till individers förväntningar, attityder, image, normer och kultur. Affärsvärdet av BIM är alltså ett komplext fenomen.

– Ett intressant resultat var också att argument om ökat affärsvärde på grund av BIM tycktes spela en mindre roll för acceptansen och förankringen av BIM. Effekterna för organisationen och individen var viktigare, till exempel en förenklad vardag för projektledare med enklare samordning, uppföljning och förbättrad kommunikation med leverantörer.

Vem har nytta av forskningsresultaten tror du?
– Resultaten har relevans för både forskning och industri. För forskningen visar avhandlingen hur BIM och andra teknikstödda förändringsprocesser utifrån socio-tekniska perspektiv kombinerar tekniken med individens beteende och den sociala kontexten.

Att affärsvärdet av BIM består av effekter för ekonomi, organisation och individ är också intressant för till exempel beslutsfattare, chefer och projektledare som implementerar BIM i syfte att skapa ökat affärsvärde.

Läs avhandlingen i KTH:s publikationsdatabas

Uppdaterad den