BIM Alliance är en stark och drivande medlemsorganisation för BIM-frågor och vi får därför förfrågningar om att besvara remisser av olika slag. Nu har vi besvarat en remiss avseende Lantmäteriets rapport "Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information i grundkartor" och Boverkets rapport "Digitala detaljplaner – Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt".

Bra med tydliga gemensamma spelregler

BIM Alliance ser mycket positivt på förslagen i de två rapporterna som syftar till att skapa tydliga och gemensamma spelregler för det digitala informationsflödet i de tidiga planeringsskedena fastighetsbildning och detaljplan. Det är av största vikt att skapa enhetliga och standardiserade former och format mellan alla kommuner så att aktörerna har gemensamma definitioner, standarder och gränssnitt att förhålla sig till. Förslagen i rapporterna är nödvändiga och bra första steg för att nå det målet.

Viktigt med ett större perspektiv

Vi vill dock poängtera vikten av att se den digitala planprocessen i ett större perspektiv, som en del i hela samhällsbyggnadsprocessen. För att nå målet med en digital samhällsbyggnadsprocess där alla involverade aktörer har tillgång till relevant digital information krävs ett obrutet standardiserat informationsflöde.

Därför är det viktigt att ta i beaktande i det fortsatta arbetet att samhällsbyggnadsprocessen även omfattar den fortsatta hanteringen av information av aktörer som byggherrar, projektörer, bygg- och installationsentreprenörer, byggmaterialleverantörer och förvaltare av fastigheter och infrastruktur, där informationen ska fortsätta användas i strukturerad form.

Kopplingen till de standarder som är relaterade till BIM blir här centrala för det obrutna informationsflödet. BIM Alliance trycker på vikten av att detta hanteras både i de föreliggande förslagen om myndigheternas föreskrifter, och i de föreslagna fortsatta utredningarna.

Uppdaterad den