Det är regeringen, eller den myndighet som regeringen utser, som ska få meddela föreskrifter om standarder.

– Det här är den största och viktigaste förändringen vi kan göra för att korta planprocesserna i Sverige. Enhetliga standarder för utformning av grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar kommer göra att kommuner och myndigheter kan jobba både snabbare, till lägre kostnad och mer transparent, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande.

Kommuners och andra myndigheters arbete inom samhällsbyggnadsområdet har blivit alltmer digitaliserat. Men eftersom plan- och bygglagen saknar nationella bestämmelser om hur grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas, arbetar kommuner och myndigheter med detta på olika sätt. Det begränsar möjligheterna att hantera informationsflöden mellan aktörer på ett effektivt sätt och fullt ut ta tillvara digitaliseringens möjligheter till ökad effektivitet i handläggningsarbetet och transparens för medborgarna.

BIM Alliance ser mycket positivt på förslaget.

– Vi har via remissvar tryckt på så att lagförslaget har kommit till stånd. Att Sveriges 290 kommuner får en enhetlig standard att förhålla sig till i planprocessen är ett viktigt led i det obrutna informationsflödet, säger Olle Samuelson, vd på BIM Alliance.

Propositionen är i skrivande stund ännu inte publicerad.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Uppdaterad den