Den snabba digitala transformationen innebär stora förändringar i samhällsbyggnadssektorn. Digitala arbetssätt innebär till exempel att nya värdekedjor utvecklas, vilket i sin tur medför nya roller och tjänster hos både offentliga och privata aktörer. Det behövs också incitament för att driva förändringen och en beredskap för att hantera de risker som kan uppstå. Nya affärsmodeller är avgörande för att nå Smart Built Environments mål om lägre kostnader, kortare byggtider och minskad miljöpåverkan inom samhällsbyggnadssektorn.

- Genom denna utlysning vill vi stödja projekt som identifierar incitament för nya arbetssätt och affärsmodeller och som analyserar effekten av dessa. Vi vill också stödja projekt som bidrar till att utveckla befintliga eller ta fram nya affärsmodeller, som både utnyttjar nya möjligheter med digitaliseringen och möter de förändringar som följer av den digitala transformationen, säger Kristina Gabrielii, t.f. programchef för Smart Built Environment.

Utlysningen omfattar en finansiering på 8 miljoner kronor plus krav på samfinansiering från de sökande organisationerna på minst 50 procent av projektens kostnader. Det innebär att utlysningen genererar projekt omfattande cirka 16 miljoner kronor.

Utlysningen riktar sig till företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt institut. Minst två parter ska medverka i ansökan och minst en projektpart ska komma från näringslivet eller offentlig verksamhet.

Sista ansökningsdag är den 3 maj. Beslut om vilka projekt som får medel fattas omkring den 27 juni och projekten kan starta redan i juli.

Fullständig utlysningstext finns på Formas webbplats:

Uppdaterad den