Berätta lite kort om det projekt som du varit involverad i, vad har ni gjort?
– Vi har studerat en kollaborativ planeringsprocess som används i en del projekt redan idag. Planeringsprocessen ska involvera alla parter i produktionen och få dem att planera sina egna aktiviteter samtidigt som de är med och skapar projektets tidplan och i vilken ordning alla aktiviteter ska ske, själva strukturplaneringen.

– Vi identifierade några förbättringsområden för planeringsprocessen. Ett område med stor förbättringspotential var den allmänna genomgången av byggprojektet före start. Det krävdes även mycket efterbearbetning av respektive strukturplan för att förse planeringsprogrammet med rätt information och för att få fram projekttiden. Det blev långa ledtider innan projektets tidplan kunde optimeras.

Du har gjort två filmer, vem riktar sig filmerna till och vad handlar de om?
– Filmerna riktar sig till personer som har intresse av projektet och det verktyg som är resultatet. Den första filmen ger bakgrund till planeringsprocessen och hur verktyget appliceras i den befintliga processen. Den andra filmen visar hur verktyget fungerar.

Film: VPP- konceptet

Film: Hur fungerar VPP-systemet i dagsläget

Vad är Virtuell Produktionsplanering (VPP)?
– Det är en typ av visuell planering där vi tar hjälp av BIM-modellen. VPP tar aktiviteterna från post-it-lapparna som skapas i den traditionella processen till ”digitala post-its”. VPP ger visuell feedback av statusen på planeringen då byggnadsdelar som planerats släcks ner succesivt.

Vilka är de viktigaste resultaten i din avhandling?
– Genom att planera tillsammans så ökar förståelsen för vad som ska utföras – gruppen bygger en gemensam målbild och plan för projektet, teamet svetsas samman och resurserna och kunskaperna som finns i projektet tas tillvara.

– Det visade sig att verktyget bidrog till diskussionen handlade om planeringen och byggbarheten av projektet snarare än om var i modellen man för tillfället planerade.

Hur ska resultatet komma till användning?
– Vi vill testa verktyget i skarpa projekt och studera mottagandet och användningen av verktyget. Verktyget i sig bör bidra till bättre och effektivare planeringsmöten, en ökad förståelse i projektet och effektivare kommunikation.

– Genom att fokusera på det visuella blir projekten mindre komplexa – informationen finns där men döljs till de tillfällen då deltagarna verkligen behöver den.

Uppdaterad den