Berätta lite kort om avhandlingen, vad har du undersökt och varför?
– Jag har undersökt hur vi genom automation kan utföra delar av projekteringen så att den blir effektivare genom att utnyttja potentialen i BIM-baserade arbetssätt. Det innefattar även att öppna upp våra BIM-baserade arbetssätt mot en bredare tillämpning som till exempel optimering.

– Det jag har valt att titta på i min licentiatavhandling är utmaningarna som kommer från interoperabilitet och systemintegration – alltså hur vi knyter samman de system, verktyg, databaser och andra delar som tillsammans ska utgöra systemen för BIM-baserad automation. Om vi kan knyta samman delarna i våra system så att de kan kommunicera med varandra och utbyta information så lägger vi grunden för en del av de förutsättningar som krävs för BIM-baserad automation.

Vilka är de viktigaste resultaten i din avhandling?
– Vi pratar ofta om den centraliserade systemstrukturen där informationen ska vara centraliserad genom ett neutralt filformat, exempelvis IFC. Men här är den distribuerade systemstrukturen, där ansvaret för informationsutbytet finns hos en mellanprogramvara som har i uppgift att hantera olikheterna i information, ett möjligt alternativ för att åstadkomma BIM-baserad automation.

– Den distribuerade systemstrukturen tillsammans med mellanprogramvaran har sin styrka i att hantera den flora av verktyg, databaser, filformat med mera som vi kan behöva interagera för att åstadkomma den automation vi är ute efter.

– För att stödja informationsutbytet i de distribuerade systemstrukturerna så kan vi utnyttja kompletterande informationsstrukturer för att anpassa befintlig information som finns i våra BIM-miljöer och databaser. Genom de kompletterande informationsstrukturerna kan vi skapa underlag som gör att våra automatiserade system enklare kan hantera, filtrera och koppla samman olika uppsättningar av information.

Hur ska resultatet komma till användning?
– Jag hoppas att avhandlingen kan leda till diskussioner om hur vi väljer att arbeta med strukturer för både system och information för att åstadkomma BIM-baserad automation i dess olika former. Varje struktur har sina för- och nackdelar och förståelsen för alternativen som finns kan göra att vi hittar den bästa tillämpningen för varje situation och att vi bättre kan möta krav från de olika strukturerna.

– Resultaten kommer ligga som grund för mina fortsatta studier, det finns många faktorer som jag ser fram emot att studera närmare.

Till avhandlingen "Structures for supporting BIM-based automation in the design process"

Uppdaterad den