Först och främst, vad är en typ?
– En typ är en detaljering av en klass där en eller flera egenskaper har bestämts. Om klassen är "pelare" så finns det i projekteringen behov av att kunna gruppera alla pelare av stål. För att göra det möjligt ges alla stålpelare samma typkod. Ju längre man kommer i projekteringen ju fler egenskaper bestäms.

– Behovet uppstår då att kunna hantera grupper av instanser som har samma egenskaper, till exempel en HEA120 som är stålpelare av en viss form och dimension. Alla HEA120 ges då en typidentitet som kan användas i beskrivningar för att detaljera utförandekraven ytterligare. Typidentiteten kan skrivas ut på ritning för att koppla ritningarna till beskrivningarna. Typidentiteten gör det också enkelt för kalkylatorn att plocka mängder ur modell.

Vad är BIMTypeCode för något och hur hänger det ihop med BIM Stockholm?
– BIMTypeCode är ett system för att ge typer en identitet i projekteringsverktygen. Initialt är BIMTypeCode ett danskt initiativ för att effektivisera projekteringsprocessen och säkerställa en tydlig modellöverlämning till produktion.

– Systemet är numeriskt vilket gör det enklare att samarbeta över landgränserna. Till koderna hör en benämning och den finns idag tillgänglig på svenska, danska, engelska och tyska. Systemet är också mappat mot de olika ländernas klassifikationssystem.

– BIM Stockholm, som är ett samarbete mellan åtta svenska arkitektföretag, har tagit fram den svenska översättningen och gjort de anpassningar som behövs för den svenska marknaden.

Om Smart Built Environment

Smart Built Environment är en unik satsning för att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger.

Projektet "Typning som komplement till klassning" som pågår i Smart Built Environment, har det med saken att göra?
– Ja, i allra högsta grad. I Smart Built Environment-projektet arbetar vi för att få CoClass, BIP och svenk beteckningsstandard att jacka i varandra. Målet är att tydliggöra hur de olika systemen kan användas och samverka för att nå största möjliga branschnytta.

– BIM Stockholm är delaktiga i projektet och den anpassning som gjorts av BIMTypeCode för den svenska marknaden utgör Smart Built Environment-projektes behovsinventering för arkitekter och konstruktörer. Behovsinventeringen ligger nu till grund för en uppdatering av typkodningen för bygg på BIPkoder.se.

– I början av nästa år räknar vi med att släppa den nya versionen med förslag på typkoder som är mappade mot CoClass. Den nya versionen kommer också att vara ett inspel till den kommande uppdateringen av den svenska beteckningsstandarden SS 32202.

Har BIPkoder.se som ambition att samla allt som de här initiativen levererar?
– Absolut inte. Vi samverkar gärna med andra initiativ för att gemensamt hjälpas åt att forma och vidmakthålla begreppsmodellen. Vi kommer att dela vår del av begreppsmodellen och hoppas att andra delar sina delar, så att vi alla får tillgång till helheten. När det gäller tillämningar baserade på begreppsmodellen är jag övertygad om att branschutveckling gynnas av att vi låter alla välja sina egna vägar framåt.

Uppdaterad den