Bakgrund till uppdragen

OECD har på uppdrag av regeringen genomfört en översyn av Sveriges digitala transformation. OECD kunde i rapporten belysa att bristen på digitala specialister och digital spetskompetens är en flaskhals för innovation och tillväxt i Sverige. Även Digitaliseringsrådet har framhållit vikten av att aktörer från arbetsmarknaden, näringsliv och utbildningssektorn gemensamt agerar för att öka matchningen mellan utbud och efterfrågan på digital kompetens. OECD kunde i rapporten även belysa att svenska företags användning av stora datamängder i en internationell jämförelse är relativt låg. Digitaliseringsrådet, SCB och Vinnova har även rekommenderat att användningen av AI och analys av stora datamängder i Sverige ska mätas.

Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att kartlägga och främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs. Inledningsvis ska Tillväxtverket i sitt uppdrag identifiera sektorer och branscher där det finns störst potential för datadriven innovation och strategisk användning av data.

Tillväxtverket ska även genomföra kunskapshöjande insatser som till exempel seminarier och pilotprojekt i labbmiljö. I arbetet ska nationell säkerhet, skydd av personlig integritet och frågor kring delning, utbyte, tillgång, ägarskap, datainsamling och lagring tas i beaktande.

OECD har på uppdrag av regeringen genomfört en översyn av Sveriges digitala transformation. OECD kunde i rapporten belysa att svenska företags användning av stora datamängder i en internationell jämförelse är relativt låg.

Tillväxtverket ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 februari 2021.

Läs regeringsuppdraget.

Tillgången på digital spetskompetens måste öka

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet, UKÄ, och Tillväxtverket i uppdrag att analysera och komma med förslag på hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas.

– Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter. För att nå dit måste tillgången till digital spetskompetens öka, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman i ett pressmeddelande.

UKÄ och Tillväxtverket ska tillsammans analysera och föreslå åtgärder som leder till att kompetensförsörjningen av digital spetskompetens utvecklas på kort och lång sikt. Genom att starta en dialog om samverkan mellan berörda aktörer på området ska tillgången på digital spetskompetens öka. UKÄ och Tillväxtverket ska även förbättra tillgången till statistik och prognoser över efterfrågan och tillgången på digital spetskompetens på svensk arbetsmarknad.

Uppdraget, som ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 31 oktober 2022, ska genomföras i dialog med berörda aktörer, särskilt företrädare för universitet och högskolor, arbetslivsaktörer, aktörer med regionalt utvecklingsansvar samt andra myndigheter.

Läs regeringsuppdraget.

AI för att mäta AI

Det tredje regeringsuppdraget ges till Statistiska centralbyrån (SCB), som får i uppdrag att kartlägga användningen av artificiell intelligens i företag och offentlig förvaltning, inklusive universitets- och högskolesektorn.

Genom ett brett statistikunderlag ska SCB belysa variation i användningen av AI och analys av stora datamängder inom och mellan sektorer och branscher samt faktorer som påverkar användningen. SCB ska använda AI, i form av textanalys och maskininlärning, i syfte att göra uppskattningar av användningen av AI bland svenska företag.

SCB ska i uppdraget, som ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 30 november 2020, ha nära dialog med Vinnova, DIGG, Tillväxtanalys och SKL.

Läs regeringsuppdraget.

Uppdaterad den