BIM Alliance har svarat på promemorian Klimatdeklaration för byggnader, DS 2020:4. Vi upprepar våra synpunkter som vi också framförde 2018. Vi ansluter oss även till Smart Built Environments synpunkter.

Ur remissvaret:

BIM Alliance är positiv till förslag på lag om klimatdeklaration för byggnader. Införandet av en sådan lag bidrar troligen positivt till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet samt till en ökad medvetenhet och kunskap om byggandets klimatpåverkan.

Utvecklingen inom EU med missionen Klimatneutrala städer 2030 samt färdplanearbetet i Sverige tyder också på att fortsatt utveckling av lagstiftning behöver gå relativt snabbt. Med anledning av den snabba utvecklingen är det önskvärt med en tydligare målbeskrivning och tidsatt plan för den fortsatta utvecklingen av kravställandet och framtagande av stöd och vägledning för berörda aktörer. I detta bör även ingå stöd för hur en klimatdeklaration ska kunna görs digitalt för att uppnå erforderlig kvalitet, och att Boverket stödjer hur detta kan baseras på Open BIM, samt hur anvisningar förhåller sig till de klassificeringssystem som tillämpas på marknaden idag, för till exempel byggdelar.

Läs hela BIM Alliances remissvar

Uppdaterad den