Vad är IFC Infra för något?

– IFC är en öppen internationell standard. IFC Infra är det arbetsnamn som används för den nya versionen av IFC, standarden har blivit godkänd för testning och validering innan den blir en officiell standard.

– Den stora förändringen i IFC Infra är att IFC kompletteras med infrastrukturdomäner som väg, järnväg och bro. Den kommer också att kompletteras med tunnel.

Hur arbetar ni med IFC Infra inom Trafikverket?

– Trafikverket har aktivt medverkat i utvecklandet av IFC Infra under flera år eftersom vi ser den standarden som en av förutsättningarna för att vi ska kunna få enhetliga och standardiserade informationsleveranser från de 2 000 byggprojekt som pågår hos Trafikverket.

– Under 2020 kommer vi tillsammans med övriga nordiska länder att delta i det internationella verifieringsarbete som satts igång för att försäkra att standarden fungerar och täcker de användningsfall som definierats. I det arbetet är systemleverantörerna viktiga att ha med eftersom IFC Infra måste implementeras i de plattformar som används av branschen för att kunna användas.

Varför är IFC som helhet viktig och specifikt den nya versionen, IFC Infra?

– IFC ger oss som beställare verktyg för att ge en tydligare kravspecifikation av de informationsleveranser vi begär i byggprojekten. Idag får vi leveranser i flera proprietära format vilket i längden blir en omöjlig situation att hantera i ett underhållsperspektiv. Det är en av orsakerna till att vi fortfarande till viss del kravställer 2D-ritningar i dwg/dgn när det gäller förvaltningsdata.

– Med IFC Infra får vi förutsättningar för att driva digitaliseringen ytterligare ett steg och se till att BIM kan användas i anläggningens och informationens hela livscykel.

– På Trafikverket pågår flera utvecklingsprojekt för att få ett bättre flöde av anläggningsinformation genom olika skeden från planering till underhåll. Standarder för informationsleveranser är en viktig del i det arbetet. Tillsammans med en enhetlig klassifikation, identifikation och tydliga krav på informationsinnehåll bildar det grunderna för Trafikverkets hantering av anläggningsdata.

Varför är det här viktigt för BIM Alliances medlemmar?

– Många av BIM Alliance medlemmar arbetar i något av Trafikverkets projekt. Det är viktigt att Trafikverket är tydliga och kommunicerar den målbild vi har och där IFC är en av de viktigaste byggstenarna för att utbyta anläggningsdata mellan leverantör och beställare.

– Trafikverket kommer att kravställa IFC där det är tillämpligt så snart standarden är officiell. Det har varit en lång process som pågått i flera år men vi är nu nära ett viktigt delmål.

Läs mer om IFC Infra

Uppdaterad den