Kan du berätta om BYN och visionen för er verksamhet?

- Byggbranschens yrkesnämnd (BYN) arbetar för att det inom bygg- och anläggningsbranschen ska finnas välutbildade och kompetenta yrkesarbetare, som kan utvecklas och anta framtidens utmaningar.

- Genom att vara tydliga med branschens krav och samverka med gymnasieskolor, vuxenutbildare och företag verkar vi för en bred och allmänbildande grundutbildning som i kombination med färdigutbildning i företag ger blivande yrkesarbetare de kunskaper och färdigheter som krävs i branschen.

- BYN är en partssammansatt organisation som ägs av Byggföretagen, Byggnads, Maskinentreprenörerna och Seko, Service- och kommunikationsfacket och verksamheten styrs av parternas yrkesutbildningsavtal.

- Vår vision är att bygg- och anläggningsbranschen ska arbeta för en yrkesutbildning som ständigt utvecklas, med en välfungerande samverkan och lyhördhet mellan skola, företag och branschorganisationer. Alla inblandade; lärlingar, handledare, företag, utbildare och branschrepresentanter har god kännedom om mål och ambitioner inom aktuella yrken.

Vad hoppas ni få ut av ert medlemskap i BIM Alliance?

- Att yrkesarbetarperspektivet kommer in som en del i helheten. Men vi vill också få en tydligare bild av vilka arbetsuppgifter inom digitaliseringen som yrkesarbetare och BIM-användande blir involverade i.

Hur kommer BIM in i BYNs verksamhet?

- I utbildningen av yrkesarbetare ingår av naturliga skäl kunskaper, färdigheter och förmågor kopplade till olika slags bygghandlingar. Utbildningen behöver förbereda eleverna och lärlingarna för den digitalisering som sker och kommer att ske i branschen. BIM ger goda möjligheter att förbättra informationen.

Vilka frågor tror du att ni vill engagera er i inom BIM Alliance?

- I första steget kompetensutvecklingsinsatser riktade till yrkeslärare inom gymnasieskolornas samhällsbyggnadsinriktade yrkesprogram. Digitalisering är ett populärt begrepp att använda, men säger inte så mycket om vad det handlar om i praktiken. Även BIM tolkas på olika sätt.

- Vi vill hjälpa yrkeslärare att förstå hur deras elever behöver förberedas för de nya inslagen i arbetet, vid sidan om den traditionella yrkeskompetensen.

Läs mer på Byggbranschens Yrkesnämnds webbsida

Uppdaterad den