Peter Axelsson
Peter Axelsson blir ny chapter leader för buildingSMART Sweden

Hej Peter, berätta lite om dig själv, vad du har arbetat med tidigare och vad din erfarenhet av arbete med digital teknik är.

– Jag har en utbildning som teknisk lantmätare från KTH och en doktorsexamen i Geoinformatik. Tidigare arbetade jag bland annat på Digpro med anläggningsdokumentation och geografiska informationssystem (GIS) för kommuner, el- och telekomföretag. Därefter arbetade jag på Trafikverket, där jag var involverad i arbete med BIM, anläggningsinformation, kravhantering och standardisering.

Sammanfattningsvis kan man säga att jag har gedigen erfarenhet från arbete med digital teknik inom både privat och offentlig sektor samt från akademin.

Vad motiverar dig att ta på dig rollen som chapter leader för buildingSMART Sweden?

– Jag är motiverad att ta på mig rollen som chapter leader av flera skäl. Dels ser jag standarder som en enorm möjlighet för branschen att öka effektiviteten i informationshanteringen av anläggningsdata. Dels ser jag det som en fortsättning på det jag tidigare jobbat med inom standardisering och effektivisering av informationshantering på Trafikverket. Där har jag sett de positiva resultat som kan uppnås genom att tillämpa standarder. Att bli chapter leader ger mig en unik möjlighet att fortsätta det arbetet på nationell nivå för hela samhällsbyggnadssektorn.

Vilka visioner har du för buildingSMART Sweden och vad skulle du vilja åstadkomma som chapter leader?

– Min vision är att skapa en organisation som inspirerar och ger stöd till bygg- och anläggningsbranschen i deras digitala transformation. Genom att bygga vidare på det arbete som redan påbörjats och sprida kunskap om digitaliseringens fördelar kan vi övertyga fler aktörer att omfamna förändringen och dra nytta av effektivitetsvinster och kvalitetsförbättringar som digitala lösningar kan erbjuda.

En av mina prioriteringar skulle vara att dra nytta av de framsteg som görs inom buildingSMART International och integrera dem i vår nationella verksamhet. Genom att dra nytta av internationella insikter, bästa praxis och standarder kan vi effektivisera och förbättra våra egna processer och metoder. Jag skulle också vilja främja samarbete och kunskapsutbyte inom branschen genom att organisera regelbundna evenemang, workshops och utbildningar. Genom att ge våra medlemmar möjlighet att lära av varandra, dela erfarenheter och utveckla innovativa lösningar tillsammans kan vi påskynda den digitala transformationen.

Jag ser en stor potential för användningen av teknik och digitalisering inom branschen, särskilt när det gäller att effektivisera processerna för informationshantering från projektering till förvaltning av byggnader.

Hur ser du på användningen av teknik och digitalisering inom byggbranschen och vilka utmaningar och möjligheter tror du att buildingSMART Sweden kan adressera och dra nytta av?

– Jag ser en stor potential för användningen av teknik och digitalisering inom branschen, särskilt när det gäller att effektivisera processer för informationshantering från projektering till förvaltning av byggnader. Genom att utnyttja digitala verktyg och metoder kan vi minska tids- och resurskrävande moment, förbättra kommunikationen och samordningen mellan olika aktörer samt öka kvaliteten och precisionen i byggprojekt.

En utmaning som buildingSMART Sweden kan adressera är att öka medvetenheten och visa på de konkreta fördelarna med digitalisering för entreprenörerna inom branschen. Det är viktigt att tydligt kommunicera vad buildingSMART kan erbjuda och hur deras verktyg och standarder kan underlätta arbetet för entreprenörer i form av effektivare projektledning, minskade kostnader, minskad risk för felaktigheter och bättre informationsutbyte mellan olika projektaktörer.

En möjlighet för buildingSMART Sweden är att arbeta närmare med entreprenörer och ta hänsyn till deras specifika behov och utmaningar. Genom att fokusera på entreprenörernas behov, tydligt visa på fördelarna med digitalisering och erbjuda kompetensutveckling kan buildingSMART Sweden spela en viktig roll för den digitala utvecklingen inom byggsektorn.

Vilken strategi kommer du använda för att locka nya medlemmar till buildingSMART Sweden och öka engagemanget hos befintliga medlemmar?

– Det är viktigt att kommunicera tydligt om de fördelar och möjligheter som medlemskapet i buildingSMART Sweden erbjuder. Och att betona organisationens förmåga att ge inspiration och stöd. Genom att framhäva de potentiella besparingarna i tid, resurser och minskade felaktigheter som kan uppnås genom att tillämpa buildingSMART-standarder kan vi övertyga potentiella medlemmar om värdet av att vara en del av organisationen.

För att öka engagemanget hos befintliga medlemmar kommer jag sträva efter att erbjuda relevant och värdefullt innehåll och aktiviteter. Det kan innebära att organisera branschspecifika seminarier, workshops och utbildningar, där medlemmarna kan fördjupa sin kunskap och utbyta erfarenheter. Det är också viktigt att skapa möjligheter för medlemmarna att delta aktivt och påverka buildingSMART Sweden genom att erbjuda plattformar för dialog och samarbete.

Hur kommer du samarbeta med andra organisationer, intressenter och partners för att främja syften och mål för buildingSMART Sweden?

– Ett sätt är att aktivt delta i och stärka samarbetet inom Nordic BIM Hub. Där kan buildingSMART Sweden arbeta tillsammans med andra nordiska länder för att främja och standardisera användningen av BIM i branschen.

Det är också viktigt att utveckla samarbetet med andra relevanta organisationer som BEAst och GS1 för att främja öppna standarder och digitala lösningar inom sektorn. Jag tror även på att utveckla samarbetet med geodataorganisationer, myndigheter och andra relevanta intressenter för att främja integrationen mellan BIM och geodata.

Genom att stödja öppenhet, delning av information och standardisering kan buildingSMART Sweden arbeta för att uppnå sina syften och mål att främja användningen av BIM och digitala lösningar inom bygg- och anläggningsbranschen, avslutar Peter Axelsson.

buildingSMART

buildingSMART arbetar med att skapa bättre förutsättningar och visa på nyttan med öppna standarder. BIM Alliance utgör den svenska delen av buildingSMART International. Läs gärna mer om buildingSMART här:

Uppdaterad den