Deltagare från AFRY, Arkitema, Avantec, BEAst, BIM Alliance, Byggstyrning, Liljewall, Looström, NCC, PEAB, Skanska, Sweco, Tyréns, Veidekke och WSP.

Branschen vill se en vidareutveckling

Vid användning av typbeteckningar BIP har det visat sig att nuvarande tillämpning inte tillgodoser alla behov i byggprocessen. Det har under en längre tid funnits en önskan från branschen, framför allt entreprenörer, att göra ett omtag för att göra typbeteckningar mer tillämpbara inom projektering, byggnation och förvaltning. Typbeteckningar behöver struktureras om och typbeteckningar som saknas behöver tas fram. Fyra fokusområden har identifierats:

  • Typbeteckningar för bygg behöver utvecklas
  • Egenskaper behöver ses över
  • Hantering av material som del i TypeID behöver gås igenom
  • Egenskaper för förvaltning och underhåll behöver identifieras

– Mängdförteckningar blir betydligt enklare att hantera för kalkyl och inköp med den här kompletteringen av BIP-koder. Vi får ett standardiserat och branschgemensamt arbetssätt som verkligen är efterfrågat och ger direkt nytta, säger Ulf Larsson, ordförande BEAst och chef för operativt stöd på NCC Building.

Förenklad informationshantering med BIP

BIP ger betydande affärsnytta för många genom att typidentifiera objekt och koppla dem till produkter, vilket skapar strukturerade mängder och beställningsunderlag. Detta är till stor nytta för projektörer, byggherrar och entreprenörer genom att förenkla informationshanteringen. Med en tydlig och fritt tillgänglig branschpraxis kan fokus riktas mot att använda informationen effektivt i digitala processer för kvalitetssäkring, inköp, eftermarknad och förvaltning.

Bilden visar traditionell littrering av dörrar och väggar.

Det här är BIP

BIP, Building Information Properties, är ett branschgemensamt sätt att typbeteckna (litterera) objekt på ritningar och i modeller och möjliggör en strukturerad, digital hantering av data. Grunden för BIPs metodik utvecklades under projekteringen av Nya Karolinska då behov av samordnade typbeteckningar hos de projekterande installationskonsulterna identifierades som en nyckelfaktor för framgångsrik informationshantering.

BIP förvaltas av BIM Alliance

BIP förvaltas av BIM Alliance och är fritt tillgängligt för användning för alla i branschen via bipkoder.se.

Vi säkerställer nu att BIP-systemet fortsatt utvecklas för ett effektivare informationsflöde mellan projektörer, byggare och drift säger Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance.
Fakta om projektet
  • BIP för bygg är ett samverkansprojekt mellan BEAst och BIM Alliance, finansierat av SBUF.
  • Utvecklingsprojektet startade våren 2024 och drivs i tre etapper. Den första delen av etapp ett är levererad och arbetet löper vidare med fokus på slutleverans vid årsskiftet 2024/2025.
  • Projektägare: Linnéa Lepistö, PEAB.
    Projektledare: Marcus Bengtsson, Sweco/BIM Alliance och Malin Knoop, WSP/BIM Alliance.

Läs mer om BIP:

BIP för bygg hos SBUF

BIP - building information properties - Ett system för egenskaper och beteckningar på objekt i fastigheter (bipkoder.se)

Uppdaterad den