BIP tillgodoser ett behov av att ha standardiserade benämningar på de egenskaper som sätts på objekt vid BIM-projektering. Egenskaperna, eller parametrarna, som sätts på objekt i CAD-filer vill man kunna använda i många olika sammanhang under projekteringen. Med en konsekvent benämning kan man lättare bygga upp system och funktioner som går att återanvända i alla projekt.

BIP omfattar bygg och installationer och finns i en gemensam databas som är fritt tillgänglig på www.bipkoder.se.

Informationen i BIP följer IFC 4 så långt som möjligt. BIP är en utveckling av branschpraxis med standarder som grund. En av egenskaperna är typbeteckningen TypeID som är den röda tråden i kommunikationen mellan projektörer, kalkylatorer, produktionsplanerare och förvaltare. Koder från BSAB-systemet för byggdel och produktionsresultat finns med i BIP för att underlätta en helhetssyn.

BIP har också en applikation kallad BIP QTO, Quantity Take Off, för kvalitetssäkring och validering av IFC-filer från CAD-system och skapande av filer till Excel för vidare analyser som till exempel mängdberäkningar.

Projektet där BIP arbetades fram initierades av BIM Alliance. BIP har sedan utvecklats i samverkan mellan företag och organisationer som bidragit med arbete och värdefulla kunskaper. Några av de som deltagit är: Ramböll, Sweco, Tyréns, WSP, ÅF, Skanska Installation, VVS Företagen, Svensk Ventilation, NCC, Peab, Skanska, Veidekke, White, LINK Arkitektur och Locum.

I BIM Alliance informationsblad beskrivs BIP mer ingående.

Infoblad: BIP – förslag till benämning av egenskaper på objekt
Juni 2014

Infoblad: Gemensam databas med BIPkoder för installation och bygg
Oktober 2015