Samverkansgrupperna är öppna för alla och fokuserar på olika områden av den byggda miljön. Inom samverkansgrupperna diskuteras utvecklingsbehov likväl hur olika standarder kan tillämpas. Det är också inom samverkansgrupperna som nya projektförslag arbetas fram och avslutade projekt redovisas. Resultatet av de projekt som initierats av en samverkansgrupp leder ofta fram till en uppdaterad standard som i sin tur ger ett förbättrat användarstöd.

Under buildingSMART International Summit träffas samverkansgrupperna för att diskutera aktuella händelser och behov. Där emellan sker regelbundna digitala möten. Samverkansgrupperna motsvaras till viss del av BIM Alliance intressentgrupper men har en något annan indelning.

Följande områden med samverkansgrupper, kallade Domains, finns inom buildingSMART International. Inom parentes anges vilken intressentgrupp inom BIM Alliance som ligger närmast:

  • Airport domain (intressentgrupp förvaltning) har till uppdrag att utveckla och distribuera öppna digitala standarder för flygplatsmiljön. Enheten av digitala flygplatsstandarder kommer att möjliggöra ett effektivare arbete från den gemensamma leveranskedjan och skapa en enhetlig strategi för branschen.
  • Building domain (intressentgrupp bygg och installation) har till uppgift att skapa öppna digitala standarder och lösningar genom att möjliggöra intelligent data som antingen bidrar till planering, design och konstruktion av byggnader, eller den löpande driften och underhållet. Detta kommer att möjliggöra process- och dataintegration för byggnader under hela livscykeln.
  • Construction domain (in intressentgrupp bygg och installation) ska förbättra platsens produktivitet, sänka byggkostnaderna och förbättra byggsäkerheten genom användning av BIM och tillämpning av öppna datastandarder.
  • Infrastructure domain (intressentgrupp anläggning) har till syfte att kombinera, förbättra och utveckla öppna standarder för intelligent data, som möjliggör process- och dataintegration för infrastruktur. Det inkluderar informationsutbyte och process standarder för att stödja effektiv hantering av den konstruerade byggda miljön och länka och integrera över BIM och GIS. Rummet leder buildingSMART-insatser inom ett antal områden, inklusive de för vägar, broar, tunnlar, hamnar och vattendrag.
  • Product domain (intressentgrupp produkter och material) utvecklar och tillhandahåller processer, mallar, verktyg och funktionalitet för att möjliggöra robust och effektiv användning av produktdata, relevanta tredjepartsstandarder, klassificeringssystem och andra former av strukturerat innehåll för openBIM.
  • Railway domain (intressentgrupp anläggning) accelererar och exploaterar nya digitala möjligheter för järnvägssystem och skapa en heltäckande och användbar digital representation av hela järnvägens ekosystem som kommer att stödja alla faser av livscykeln. Detta ger basen för interoperabla stödsystem, minskad komplexitet, säkra lösningar och minskade kostnader för alla intressenter.
  • Regulatory domain (intressentgrupp Kommuner) hjälper projektägare och tillsynsmyndigheter att dra nytta av användningen av openBIM. Visionen är en automatiserad regulatorisk process, uppnådd genom att stödja en gradvis förändring av arbetsflödet från manuellt till automatiserat, för att säkra det juridiska perspektivet.
  • Technical domain (BIM Alliance tekniska råd) ser till den övergripande hanteringen av buildingSMART-standarder och hur de kan utvecklas. En stor del av arbetet handlar om hur standarderna behöver förbättras och kompletteras för att bli mer användbara, men också vilka verktyg och procedurer som behövs för att implementera dem. På så vis skapas ökad nytta både för utvecklare som ska stöda standarderna och för användare.
  • Maritime domain för marina byggnadsverk är vid skrivandet på väg att bildas.

Samverkansgrupperna hanteras av starka styrgrupper från ett tvärsnitt av branschen. Varje område utvecklar en användardriven strategisk färdplan som inkluderar de identifierade projekten som levererar programmet till förmån för sina respektive branscher.

BIM Alliance roll

buildingSMART Sweden ansvarar för samordning av vårt nationella deltagande i samverkansgrupperna. Deltagandet sker i samverkan med BIM Alliance intressentgrupper som delvis speglar varandra. buildingSMART Sweden samarbetar också med övriga nordiska länder för att tillsammans ha en representation i styrgruppen för varje domän.

Bli del av ett globalt nätverk

Arbetet med buildingSMART är öppet för alla BIM Alliance medlemmar att delta i och vi vill gärna att fler medlemmar engagerar sig.

Det finns mycket att vinna om fler deltar i erfarenhetsåterföringen. Vad har du att dela med dig av, och vad vill du veta av andra medlemmar? Har ditt projekt använt en standard på ett sätt som skapat mervärde, eller har du stött på problem som du vill delge andra och få respons på? Delta i våra aktiviteter och på vår LinkedIn-sida, berätta vad du vet och lär dig av andra.

Vill du engagera dig i en samverkansgrupp? Kontakta gärna Peter Axelsson.

Läs mer om buildingSMART