BIM Alliance ansvarar för förvaltning av Riktlinjerna och samarbetar med ett antal nyckelorganisationer inom samhällsbyggnadssektorn, till exempel Svensk Byggtjänst, SIS och SKR. En stor del av materialet är resultat från projekt inom Smart Built Environment.

Vad är Nationella Riktlinjer?

Nationella Riktlinjer är en digital plattform med vägledning för kravställning av digital information om byggd miljö. Informationshantering inom projektering, byggande och förvaltning förutsätter ordning och reda ner på många detaljer. Det finns ett antal standarder som underlättar processerna. För effektiv hantering i alla led är gemensamma krav och anvisningar av största vikt. Nationella Riktlinjer ansluter till fastställda standarder och vedertagen praxis.

Nationella Riktlinjer ger alla aktörer i samhällsbyggnadsprocessen möjligheten att ställa enhetliga krav, samtidigt som den egna digitala plattformen som användare får ger en stor frihet att komplettera kraven enligt önskemål hos verksamheten eller projekt.

Vilka är användare?

Klicka här för att se alla användare!

Vilka branschbehov möter riktlinjerna?

Många kommuner och regioner har mål om en fullständig digital samhällsbyggnadsprocess. Digitala region- och översiktsplaner, detaljplaner och bygglovsprocesser, öppna data och digitala tvillingar blir alltmer vanligt och det finns lagkrav om att digitala detaljplaner ska tas fram. För att uppnå full effekt av digitaliseringen måste den information som tillhandahålls hålla en viss kvalitet som är gemensam för hela landet.

Från dagens situation där offentliga och privata aktörer upprättar egna krav och anvisningar så ska informationen bli standardiserad. Genom att likrikta kravställningen på den digitala informationen behöver konsulter och entreprenörer inte anpassa sig till olika krav och anvisningar i olika projekt.

Nationella Riktlinjer skapar en koppling mellan mål, åtgärder och krav för den byggda miljön och krav på den digitala informationen om den byggda miljön, vilket är centralt för att möjliggöra måluppfyllelse och uppföljning.

Så berörs olika roller i sektorn av Riktlinjerna
 • I byggprojekt har byggherren en stor nytta av att definiera digitala informationskrav, detta till hjälp vid såväl upphandlingar som vid genomförande av projekt.
 • Leverantörer av tjänster till byggherren – arkitekter, teknikkonsulter och olika entreprenörer med flera – har stor nytta av att kunna svara upp emot de digitala informationskraven på ett enkelt och enhetligt sätt.
 • För förvaltning av befintliga anläggningar och byggnader har man samma nytta av att definiera vilka digitala informationskrav man ska ställa för att förvalta och underhålla sina tillgångar på ett effektivt sätt.

BIM Alliance har tillgängliggjort Nationella Riktlinjer för att möta sektorns behov av:

 • Vägledning till standarder och ”best practice” i att använda standarder
 • Gemensamma sätt att kravställa digital information
 • Gemensamma sätt att leverera digital information

Om plattformen

En del av den digitala plattformen är öppen för alla och fritt tillgänglig. Här beskrivs informationskrav, informationsmodeller och riktlinjer för processer och organisation.

En annan del av plattformen innehåller begrepp, metoder, processer, leveransspecifikationer, mallfiler och värdelistor. För att få tillgång till detta material krävs att din organisation tecknar ett licensavtal.

Med licensavtal får din organisation också möjlighet att sätta upp en egen digital plattform med krav på informationsleveranser. Plattformen kan även innehålla andra krav, anvisningar, mål och riktlinjer. Den kan till exempel användas som en projekt- eller leverantörsportal. Med licensavtal får du också tillgång till API:er för riktlinjernas innehåll.

Som användare med nyttjandelicens till Nationella Riktlinjer ingår:

 • Tillgång till ett innehållsrikt och lättnavigerat uppslagsverk med ett urval av aktuella standarder och handböcker
 • En egen digital plattform med krav och anvisningar som BIM Alliance förvaltar på en server
 • Verktyg och mallar för informationsleveranser
 • Uppdateringar och vidareutveckling av innehållet i plattformen
 • Support från BIM Alliance i diskussionsforum och på evenemang

Hur kan jag lära mig mer om Nationella Riktlinjer?

Vi har en serie utbildningsmoment som tillsammans förklarar hur du kan använda Nationella Riktlinjer på bästa sätt. Klicka här för att komma till utbildningsportalen.

Vill du få en rundtur i portalen kan du se detta inspelade visningstillfälle.

Håll utkik i kalendariet för nästa tillfälle för digitalt visningstillfälle och utbildningar till certifierad implementeringsledare. Vi kommer successivt lägga in användarberättelser, där du får se hur Nationella Riktlinjer används av olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn.

Organisation

BIM Alliance ansvarar för förvaltning och utveckling av Nationella Riktlinjer, vilket innebär att tillgängliggöra och utveckla den digitala plattformen och dess innehåll i dialog med samhällsbyggnadssektorns aktörer.

Nedan framgår en schematisk illustration av hur verksamheten är organiserad.

Implementering och arbete med att publicera användares riktlinjer i deras egna portaler ingår inte i licensavgiften. Vissa användare kommer göra arbetet själva, medan andra behöver ta in konsultstöd. BIM Alliance samarbetar med implementeringspartner som vi hänvisar användarna till. BIM Alliance tillhandahåller utbildning av certifierade implementeringsledare för implementeringspartner och användare. Läs mer om vilka som är implementeringspartner, certifierade implementeringsledare och användare av Nationella Riktlinjer.

BIM Alliance samarbetar med ett antal nyckelorganisationer kring innehåll och implementering av Nationella Riktlinjer såsom Svenska Institutet för Standarder (SIS), Svensk Byggtjänst, Smart Built Environment, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), med flera.

Verksamhetsgruppen som arbetar med drift och utveckling av Nationella Riktlinjer består av:

 • Ann-Kristin Belkert (verksamhetsledare)
 • Rogier Jongeling (utvecklingsledare)
 • Nima Poursadigh (användarhantering, anslutning)
 • Jeanette Söderberg (evenemang, utbildningar och fakturering)
 • Anna Bergkrantz (kommunikatör)
 • Johan Asplund (ansvarig drift teknisk plattform)
 • Lars Lidén (expertstöd tillgångsförvaltning)
 • Susanne Nellemann Ek (vd BIM Alliance)

Kontakta verksamhetsgruppen här.

Utöver ovanstående personer anlitas experter vid utveckling av den digitala plattformen och innehållet.

Som stöd för strategiska frågor kring utveckling av den digitala plattformen och innehållet finns ett Utvecklingsråd med plats för max 12 organisationer som representerar användare av Nationella Riktlinjer. Följande personer medverkar i Utvecklingsrådet i dagsläget:

 • Mathias Schmidt Berglin, informationsstrateg, SISAB Skolfastigheter i Stockholm AB
 • Malin Qvarnström, teknisk informationssamordnare, Akademiska hus
 • Petri Hedelin, strateg fastighetsinformation, Västfastigheter

Ett arbetsutskott till BIM Alliance styrelse ger verksamheten stöd kring verksamhetsplan, mål, budget och uppföljning. Arbetsutskottet består av följande personer:

 • Sandra Jonsson, chef teknik & utveckling, Vasakronan
 • Pontus Lagerström, Director Digital Engineering, WSP