Utgivare
buildingSMART International

Hur används standarden?

Ärendehantering med hjälp av BCF används idag främst inom modellsamordning . Projektets modellsamordnare genomför, med hjälp av ett analysverktyg, kontroller avseende funktion, konstruktion, och datakvalitet.

Varje kontroll resulterar i ett eller flera ärenden som tilldelas en ansvarig person för att lösa respektive ärende. Ärendet kompletteras med ytterligare attribut som varierar beroende på projektets förutsättningar.

Den data som skapas vid användning av BCF kan sammanställas i så kallade dashboards för kontinuerlig analys och uppföljning av genomförandet. BCF-standarden kan tillämpas under ett byggnadsverks hela livscykel, men i dagsläget nyttjas det främst inom projektering och produktion.

Hur data kan delas

Ärenden kan antingen distribueras som en datafil (bcfzip) eller med webbtjänst via en BCF-server.Det senare är mer vanligt förekommande.

Vid nyttjande av en webbtjänst synkroniseras de skapade ärendena med en central yta där alla aktörer kan kommunicera kring respektive ärende för att slutligen hitta en lösning och stänga ärendet. Utöver ärendets skärmklipp erbjuder en del webbtjänster navigering i modellmiljö där BCF-servern även agerar BIM-server och lagrar korresponderande IFC-modeller.

Förutom att lösa ärenden i den centrala miljön kan dessa hanteras i respektive projekteringsverktyg som stödjer BCF-formatet. Genom att markera ett ärende navigeras användaren automatiskt till rätt position och kameravinkel och kan projektera en ny lösning, markera ärendet som löst och synkronisera tillbaka resultatet till BCF-servern.

Modellsamordnaren sammanställer kontinuerligt aktuell status och lyfter t ex ärenden som inte lösts inom angiven deadline.

Även om scenariot ovan fortfarande är det vanligaste, möjliggör BCF-standarden att ärenden skapas av alla aktörer, oavsett vilken BCF-kompatibel programvara som nyttjas, det vill säga en korrigering kan exempelvis föreslås av en ventilationskonsult vilken sätter elkonsulten som ansvarig för ärendet. På detta sätt får modellsamordnaren en mer utpräglad samordnande roll och kan fokusera på detta istället för att presentera kollisioner med mera för övriga aktörer.

I vilket skede?

BCF-standarden kan tillämpas under ett byggnadsverks hela livscykel, men i dagsläget nyttjas det främst inom projektering och produktion.

Tillämpning i mjukvara

BCF-standarden kan tillämpas under ett byggnadsverks hela livscykel, men i dagsläget nyttjas det främst inom projektering och produktion.

BCF-standarden är implementerad i de mest förekommande programvarorna inom projektering och samordning. Se exempel nedan.

Samordningsverktyg:

 • BIMcollab Zoom
 • Autodesk Navisworks
 • Solibri
 • Trimble Connect
 • Quadri

Projekteringsverktyg:

 • Autodesk Civil 3D
 • Autodesk Revit
 • Graphisoft Archicad
 • MagiCAD
 • Tekla Structures
 • Novapoint

Som nämnts ovan kan ärenden som skapats i verktyg som stöder BCF synkroniseras till en webbtjänst och BCF-server, exempelvis:

 • BIM Track
 • BIMcollab
 • Bimsync

För en komplett lista på mjukvaror, se länk till buildingSMART Software Implementations ovan till höger.

Mer om Attribut och Metadata

Nedan följer en beskrivning av attribut och metadata som definierar ärenden inom BCF-standarden där vissa är obligatoriska och andra är valbara. Tabellerna nedan redovisar en delmängd av dessa attribut och metadata.

Attribut

Beskrivning

TopicType

Ärendetyp enligt gällande värdelista.

TopicStatus

Ärendestatus enligt gällande värdelista.

* Obligatoriskt attribut enligt standarden.

Metadata

Beskrivning

ReferenceLink

Referens till information som kan länkas till ärendet.

Title*

Rubrik.

Priority

Prioritet enligt gällande värdelista.

Index

Löpnummer för att sortera ärenden.

Labels

Etiketter för att gruppera ärenden enligt gällande värdelista.

CreationDate*

Datum när ärendet skapades.

CreationAuthor*

Identifikation på den användare som skapat ärendet.

ModifiedDate

Datum för när ärendet senast ändrades. (Existerar enbart om ärendet ändrats efter det har skapats.)

ModifiedAuthor

Identifikation på den användare som senast ändrat ärendet. (Existerar enbart om ärendet ändrats efter det har skapats.)

DueDate

Förfallodatum när ärendet måste vara löst.

AssignedTo

Identifikation på den användare som tilldelats ärendet enligt gällande värdelista.

Description

Beskrivning av ärendets innehåll.

Stage

Skede som ärendet tillhör enligt gällande värdelista.

* Obligatoriskt metadata enligt standarden.

Förutom de attribut och metadata som nämnts ovan möjliggör BCF-formatet kommunikation kring ärenden via kommentarer. En kommentar är ett eget objekt, med egna metadata, kopplat till ett specifikt ärende. Gällande metadata redovisas i tabellen nedan.

Metadata

Beskrivning

Date*

Datum när kommentaren skapades.

Author*

Identifikation på den användare som skapat kommentaren.

Comment*

Kommentar.

Viewpoint

Referens till tillhörande vypunkts GUID.

ModifiedDate

Datum för när kommentaren senast ändrades.

ModifiedAuthor

Identifikation på den användare som senast ändrat kommentaren.

* Obligatoriskt metadata enligt standarden.