Utgivare
ISO och BuildingSMART

Metodiken kan användas för att dokumentera existerande eller nya processer, och beskriva informationen som ska utväxlas. Utdata från användningen av standarden kan i sin tur användas som indata för att utveckla mjukvara för utväxling.

Följande begrepp är centrala i standarden:

  • Interaktionskartor: Representation av roller och transaktioner som är relevanta för ett definierat syfte.
  • Transaktionskartor: Representation av en uppsättning meddelanden som utbyts mellan deltagande roller för ett visst syfte.
  • Processkartor: Representation av de relevanta egenskaperna hos en process associerad med ett definierat affärsändamål.
  • Utbyteskrav: En definierad uppsättning informationsenheter som behöver utbytas för att stödja ett visst verksamhetskrav vid en viss processfas.

En Model View Definition (MVD) är ett urval från det kompletta IFC-schemat av objekttyper och egenskaper som används i ett givet informationsflöde. En MVD kan innehålla större delen av schemat, för generella ändamål (t ex att arkivera ett projekt), eller ett snävt urval med kanske bara en eller ett par objekttyper för en preciserad uppgift (t ex att beställa fönster till en byggnad).

Hur används standarden?

Någon form av MVD finns inbyggd i all mjukvara som kan exportera IFC-filer. Typiskt så finns det flera exportalternativ att välja mellan i mjukvaran.

Eftersom det är viktigt att få interoperabilitet mellan olika programvaror definierar buildingSMART grundläggande MVD:er som alla bör implementera. Dessa används även av buildingSMART när man certifierar programvaror. I och med IFC-versionen 4.3 utökas antalet sådana standardiserade MVD:er. Följande MVDer finns publicerade i buildingSMARTs MVD-databas:

IFC-version

MVD

IFC 2X3

Coordination View

IFC 2X3

Space Boundary Addon View

IFC 2X3

Basic FM Handover View

IFC 2X3

Structural Analysis View

IFC 4

Reference View

Den kompletta listan över publicerade och planerade MVDer finns här.

Det är naturligtvis också möjligt för mjukvaruleverantörer att definiera egna MVD:er, Dessa kan då beskrivas med hjälp av mvdXML, som möjliggör att läsa in dem i olika programvaror för att samordna export och import av IFC-filer.

För vem?

IDM är ett verktyg för beställaren av information (ofta byggherren) att bestämma leveranser och entydigt kommunicera det med de som ska leverera information.

MVD definieras i första hand av mjukvaruutvecklare, antingen som standard i mjukvarupaket eller som tillägg/plugins. Om programvaran har funktionalitet för att hantera sådana plugins kan projektörer eller andra som producerar modeller lägga till dem till sin mjukvara.

För vad?

IDM och MVD används för att definiera vilken information som ska utväxlas mellan olika parter och applikationer. IDM används för att beskriva och överenskomma vad som ska levereras för att givet ändamål, MVD används sedan i programvara för att automatisera export, import och verifiering av leveranser.

I vilket skede?

Lagerindelningen är en modellstruktur som följer modellen genom alla skeden, därför är det viktigt att lägga upp strukturen så att den passar både produktion och förvaltning/användning.

Tillämpning i mjukvara

IDM är en metod som i sig är oberoende av mjukvara.

MVD är en teknik som implementeras i alla programvaror som exporterar och importerar IFC-filer, samt i programvaror som används för verifiering av leveranser med IFC-formatet.

Läs mer om vilka programvaror som är MVD-certifierade för import respektive export med olika IFC-versioner.