Utgivare
buildingSMART International (bSI)

Hur används standarden?

Länkar

Översikt buildingSMART-standarder

Certifierade programvaror

IFC-schemat

SS-EN ISO 16739-1:2020 Industry Foundation Classes (IFC) för datautbyte i byggande och förvaltning - Del 1: Dataschema (ISO 16739-1:2018)

IFC 4.3 - Instruktionsfilm från Trafikverket

IFC-export och import finns idag tillgängligt i ett flertal programvaror och möjliggör utbyte av digitala modeller och information för olika användningsområden, exempelvis visualisering, mängdning, simuleringar av olika slag, kvalitetssäkring. Med IFC ges modellens objekt unika identiteter som följer dem under hela livstiden i de olika program och databaser där de används. En IFC-fil innehåller standardiserade objekttyper och för varje typ en grunduppsättning egenskaper. IFC har i sig endast en enkel typindelning av objekt som t ex IfcWall eller IfcDoor, och måste därför kompletteras med en lämplig klassifikation. I Sverige är det CoClass som nu börjar tillämpas och som kommer att bli den vanligaste klassifikationen.

Varje objekt (här en IfcWall) har ett namn (t ex Vägg1) och en unik identifikation (GUID), ett antal egenskaper samt ofta en geometri och ett läge (gäller för fysiska objekt). Objektet (Vägg1) kan även kopplas till andra objekt (t ex öppning, våningsplan och utrymme) genom olika typer av relationer (innehåller, del av, ansluter till etc.) samt länkas till dokument (t ex ett produktblad).

För vem?

Mjukvaruleverantörer utvecklar export- och importfunktioner för IFC för sin respektive mjukvara. De kan basera sin programutveckling på olika delar av IFC-schemat i syfte att förenkla interaktionen med andra programvaror vid import och export.

Beställare (t ex byggherre) kravställer leverans i IFC-format. Kraven kan preciseras med IDM och MVD.

BIM-strateger föreskriver hur IFC ska användas för utväxling av modellinformation, i projekt och för förvaltning.

Leverantörer (t ex projektörer) och mottagare (t ex byggentreprenörer) av modellinformation använder IFC för utväxlingen, för vidare arbete med exempelvis upphandling, kalkylering och projektplanering.

BIM-samordnare kombinerar IFC-leveranser från olika informationsleverantörer.

Förvaltare kan använda IFC för långtidsarkivering av modeller, samt för överföring av modelldata till drift- och förvaltningssystem.

IFC formatet används vid utbyte av information i hela livscykeln:

 • under projektering och granskning mellan projektörer samt leverans till beställare
 • i förfrågningsunderlag från beställare till entreprenörer
 • i produktionsskedet av entreprenör för exempelvis: mängdreglering, produktionsuppföljning, till maskinstyrning, samt i utbyte med underentreprenör
 • för relationshandling från entreprenör till beställare
 • vid överlämnande av slutdokumentation från projektorganisation till förvaltande organisation
 • under förvaltningsskedet för bland annat underhållsplanering och som kontraktsunderlag

För vad?

IFC är ett öppet, verktygsneutralt format vilket är förutsättningen för att på ett kvalitetskontrollerat sätt kunna använda det verktyg som är bäst lämpat för en specifik uppgift/aktivitet.

Ett stort antal användningsfall för utbyte av information finns definierade av buildingSMART International, exempelvis för:

 • analys och beräkning
 • dimensionering
 • visualisering
 • samordning/kollisionskontroll
 • mängdning och kostnadsberäkning
 • utbyte av modeller mellan aktörer
 • maskinstyrning
 • tillverkning
 • utbyte med GIS-applikation

I vilket skede?

Idag används IFC främst i projekterings- och produktionsskedet, men kommer i framtiden troligtvis att användas även för utbyten i en byggnads och anläggnings hela livscykel.

Skeden där IFC formatet används för utbyte av information idag.

Skeden där IFC formatet kan användas i framtiden.

Tillämpning i mjukvara:

IFC formatet finns sedan flera år implementerat i de flesta verktyg för projektering, dimensionering, analys och uppföljning inom husbyggnad.

Inom de kommande åren kommer det även att finnas i verktyg som traditionellt används i projektering av långsträckt infrastruktur (i och med att IFC 4.3 lanseras 2022).

Exempel på programvaror som har export och/eller import av IFC:

Projekteringsverktyg: Tekla, Revit, Archicad, MagiCad, AECOsim Building Designer mfl.

Analysverktyg (BIM-programvaror): Solibri, Dalux, BEXEL manager mfl.

För att säkerställa kompatibilitet mellan programvaror som har implementerat IFC finns en process inom bSI för certifiering. Certifiering kan antingen göras för IFC 2x3 eller IFC 4. En lista med certifierade programvaror finns på buildingSMART Internationals webbplats.

Exempel på mjukvaror där IFC finns tillgängligt för import och/eller export.

För dig som vill veta mer

På buildingSMARTs webbplats för Infrastructure Room kan du läsa mer om den pågående utvecklingen och implementeringen av IFC för infrastruktur

Läs mer om utvecklingen av IFC Bridge

Läs mer om utvecklingen av IFC Road

Läs mer om utvecklingen av IFC Rail

En modernisering av IFC formatet och dess struktur är planerat inom en 5 års period, vilket finns beskrivet i Technical roadmap 2020.

Bilden visar den pågående IFC-utvecklingen.