Strategin innebär bland annat att organisationerna strävar mot öppna neutrala standarder. Vidare identifierar strategin ett antal prioriterade områden där fortsatt utveckling ska ske. Det utvecklingsarbetet kommer till stor del att ske i form av pilotprojekt inom respektive organisation. Strategin kompletteras av riktlinjer för hantering av BIM i projekt samt för informationshantering i förvaltning.

Fortsatt gemensamt utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte kommer att ske inom ramen för Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare. Vidare utgör BIM Alliance en viktig och naturlig partner för samverkan och branschgemensamma utvecklingsprojekt.

Strategi och riktlinjer finns att ladda ner nedan.

Strategi för BIM i förvaltning och projekt - uppdaterad 2018

Syftet med strategin är att fastslå en grund för fortsatt utveckling av BIM-nyttor och dess realisering i de fem företagens projekt- och förvaltningsorganisationer. Dokumentet uppdaterades 2018.

Ladda ner strategi för BIM i förvaltning och projekt

Utvecklingsprocess för BIM

Syftet med denna riktlinje är att stödja förvaltningsorganisationerna i arbetet med realisering av strategin. Riktlinjen ska ge stöd vid utveckling av BIM-nyttor för att uppfylla olika informationsbehov i verksamheterna kring projekt och förvaltning.

Ladda ner utvecklingsprocess för BIM

Informationshantering i förvaltning

Syftet är att stödja och inspirera förvaltningsorganisationerna i sitt arbete med realisering av informationshantering och informationssamordning med hjälp av BIM. I dokumentet ges ett antal exempel som kan underlätta förståelsen för hur BIM kan implementeras i verksamheten. Utöver detta finns ett antal BIM-nyttor, som avser förvaltning, beskrivna.

Ladda ner informationshantering i förvaltning

Riktlinjer BIM-samordning

Syftet med detta dokument är att vara vägledande för BIM-samordnaren i frågeställningar som berör förvaltningsinformationen i de fall där förvaltningsorganisationen har ställt krav på digitala informationsleveranser via öppna standardiserade format.

Ladda ner riktlinjer för BIM-samordning

Riktlinjer digitala leveranser för förvaltning

Syftet med denna riktlinje är att säkerställa digitala informationsleveranser från projekt- och entreprenadsskedet till förvaltningsskedet.

Ladda ner riktlinjer digitala leveranser för förvaltning

Riktlinjer BIM i projekt

Syftet med denna riktlinje är att:

 • ge rekommendationer till läsaren för att skapa den organisation och de arbetsprocesser som ett BIM-projekt kräver.
 • vara en hjälp vid framtagandet av projektspecifika krav på BIM.
 • skapa en möjlighet för förvaltningen att använda den modell och information som skapats i
  projektet med hjälp av BIM.

Målet med att använda BIM i projekteringen, produktionen och sedermera förvaltningen är att:

 • underlätta informationsutbytet mellan alla aktörer i ett projekt, inklusive överlämnande av
  strukturerad information till förvaltning.
 • i alla led säkerställa informationskvalitén.
 • samordna projektörernas och entreprenörernas arbete, genom att information utbytes
  kontinuerligt och strukturerat.
 • utnyttja olika BIM-nyttor som t.ex. för mängdavtagning, kostnadsuppskattning, energiberäkning
  samt tidsplanering. Utöver detta ska BIM-modeller, i ett pedagogiskt syfte, ge möjlighet till
  visualisering och detaljstudier.

Ladda ner riktlinjer BIM i projekt