Framtidsskiss med byggnaden i dess miljö.
Projekt Celsius – ett av Sveriges första byggprojekt där BIM används i hela processen. Bild: White Arkitekter.

Det var Slussenprojektet som inspirerade Kjell Karlsson från Byggstyrning och Anders Boström från Vasakronan när Projekt Celsius skulle påbörjas, en ny avancerad kontors- och labbyggnad på 10 000 kvadratmeter i Uppsala Science Park. De hade precis avslutat ett gemensamt byggprojekt och skulle nu starta det nya.

Porträtt av Kjell Karlsson. Projektledare, Byggstyrning
Kjell Karlsson. Projektledare, Byggstyrning

– Jag kände att vi måste hitta bättre sätt för att projektera och bygga, det känns omodernt med ritningar, säger Kjell Karlsson, projektledare på Byggstyrning. Det är kul att jobba med Vasakronan, de premierar bra idéer och är inte rädda för att prova nytt.
Han kunde inte längre köpa att endast nyttja delar av modellen och inte ta till vara all den intelligens som finns. Han kunde inte heller acceptera att det blev fel i produktionen till följd av felaktig information mellan projektörerna. Lösningen blev en gemensam modell där alla ritar online samtidigt. Alla har då samma underlag att rita i. Den stora innovationen skulle kunna vara att även bygga utan ritningar, att använda modellen helt och hållet.

StreamBIM – enkel programvara med bra mätverktyg

För att kunna använda modellen i produktionsfasen var det viktigt med en programvara som var lätt att ta till sig och som fungerade på ett enkelt sätt med ett bra mätverktyg. Det norska programmet StreamBIM motsvarade kraven.
– Det har fungerat fantastiskt bra och entreprenörerna gillar programmet. En del tyckte inledningsvis det var jobbigt att arbeta med surfplatta eller telefon, men flera har nu sagt att de aldrig vill bygga efter ritningar igen. Rörmokarna har de mest komplexa jobben men de vill alltid bygga så här modellbaserat, säger Kjell Karlsson.

Fler kan ta del av ritning

Alla på arbetsplatsen kanske inte behöver titta på en ritning, men Kjell Karlsson upplever att fler och fler av den producerande personalen tar del av modellen för att se sitt eget arbete och för att ta del av och se helheten. Ju fler ögon som ser och reagerar desto bättre blir slutprodukten. Förutsättningen för att programvaran ska fungera bra är att det finns en säker uppkoppling till hundra procent. Därför har ett wifinät installerats i huset. Allt måste vara ritat med rätt byggmått. Men allt som stoppas in i modellen blir inte alltid rätt när monteringen äger rum. Det handlar framför allt om anslutningsdetaljer och rörböjar som inte har rätt byggmått i modellen. De finns inte i biblioteket för detaljer när delen ska ritas in.

– Det är för mycket som avviker från det verkliga måttet för att det ska kännas riktigt bra. Nu när vi ska bygga precis som det är ritat är inga avvikelser ok. Det krävs påplatslösningar vilka inte alltid är samordnade. Men allt blir ändå väldigt rätt och det är betydligt färre fel i detta projekt jämfört med föregående, säger Kjell Karlsson.

Mängder från modell som underlag

I projektet Celcius användes mängder från modellen som underlag till entreprenörerna för att ge anbud på arbetet. Utifrån mängdlistor har entreprenörerna gjort prissättningen. Kjell Karlsson skulle vilja utveckla detta till bättre grupperingar av ingående delar så att prissättningen blir rätt. Om man kunde ta saker ur modellen direkt till kalkylprogrammen skulle det krävas mindre handpåläggning.

– En kalkylator ska inte mängda saker och sätta priser utifrån det, han ska få en mängdlista från oss och en modell där man kan se hur komplext arbetet är och sätta á-priset utifrån det. Konkurrensmedlet för en bra entreprenör bör vara att med sin personal göra montaget så effektivt som möjligt och sätta priset därefter. Det är komplexiteten i arbetet som behöver värderas. Generellt måste entreprenörerna jobba mycket mer med värdeskapande arbete och öka produktiviteten, säger Kjell Karlsson.

Frågestund med konsulter

Varje torsdag eftermiddag är alla konsulter samlade på byggplatsen för att gå igenom alla frågor/svar och träffa entreprenörerna. Det som ska ändras ritas in på fredagen och modellen uppdateras på måndagen, vilket gör att den alltid är rätt och att produktionen alltid kan lita på underlaget.

Porträtt av Anders Boström. Projektchef, Vasakronan
Anders Boström. Projektchef, Vasakronan

– Jag har full insyn i projektet hela tiden och har alltid tillgång till den senaste modellen, säger Anders Boström, projektchef på Vasakronan. Vanligtvis måste jag kolla att jag har den senaste versionen av ritningen. Här har jag en annan inblick än jag har i andra projekt, jag kan få svar direkt i modellen och ge kunden snabbt besked. Det ger en stor trygghet att alltid ha det senaste materialet.

– Det har fungerat över förväntan och funkar bättre på arbetsplatsen än vi själva trodde. Alla är vana vid ritningar och kan ha motstånd mot förändring. Men de allra flesta är positiva, en del nästan lyriska. Man sparar mycket tid och pengar och det blir bättre lönsamhet i projektet. Men framför allt får vi den produkt vi vill ha och kvalitén blir högre, fortsätter Anders Boström.

Det åvilar ofta byggherren att driva utvecklingen framåt. Många är intresserade av Celsiusprojektet och Anders Boström tror att fler kommer att haka på det här arbetssättet. Han vill använda modellen till mer än vad som görs idag och ser ingen anledning att inte ta in fler uppgifter, till exempel tidplan och betalplan, i modellen.

Faktablad som pdf

Du kan också ladda ner artikeln som pdf.

Celsius samarbete för nytt program

Vasakronan utvecklar tillsammans med Sweco ett nytt program för att kunna nyttja modellen i förvaltningen. När Celsius är färdigbyggt hösten 2020 kommer programvaran vara klar och all intelligens föras över från modellen in i förvaltningssystemet där det kopplas samman med fastighetsverktyget Idun som har hand om tekniken. Allt ska kopplas samman grafiskt så det blir överskådligt. Förvaltningsprogrammet utformas utifrån Vasakronans behov men kommer även att kunna användas av andra fastighetsbolag.
Anders Boström ser egentligen inga hinder för att arbeta BIMbaserat fullt ut. Men nödvändiga kunskaper kan saknas ibland, både hos byggherrar och BIM-samordnare, och gör att en del känner sig osäkra. Det gäller att inhämta kunskaperna och att våga. Så småningom kommer alla att jobba så här.

– Jag rekommenderar alla att våga pröva att arbeta fullt ut med BIM. Och var inte rädd att ta kontakt med oss som kan det här, säger Anders Boström.

Text: Göran Nilsson