Vi skapar det obrutna informationsflödet i samhällsbyggandets processer."

Vi strävar efter att bästa möjliga IT-hjälpmedel och öppna standarder utnyttjas för att stimulera effektiva processer inom samhällsbyggande.

Att ett öppet, digitalt och lättillgängligt sätt att hantera information rörande byggd miljö bidrar till:

  • Starkt kund- och brukarfokus
  • Bästa möjliga arkitektoniska och tekniska kvalitet
  • Effektiva processer
  • Låga kostnader
  • Minimal miljöpåverkan inom samhällsbyggandet
  • En nationell samsyn och praxis inom samhällsbyggnadssektorn gällande standardiserade och vedertagna process- data- och begreppsmodeller. Detta med relevant deltagande i, och hänsynstagande till, motsvarande internationellt arbete.