Mer från konferensen

Detta är en av flera summeringar från när BIM Alliance deltog i buildingSMARTs tekniska konferens i Paris i mars 2018. Du hittar fler summeringar via länken.

Hela konferensen pekade på att nu görs det saker praktiskt. Det som man fokuserade på var:

  • IDM och MVD för informationsleveranser
  • MVD för mängdavtagning (QTO)
  • Leveranser till förvaltning för och emot COBie

buildingSMART har nu nått fram till det som man under de senaste åren pratat om och runt. Nu handlar det istället om att göra och det genomsyrar arbetet.

Vad menas med Chapters och Rooms?

BuildingSMART är organiserat i regionalt i olika "Chapters" och ämnesspecifikt i olika "Rooms".

IDM / MVD för informationsleveranser

Fokus för rummet och det projekt som driver frågan var att få ett naturligt samband mellan IDM (Information Delivery Model) som kan beskrivas som leveransspecifikationen nedbruten i mindre delar och motsvarande MVD som definierar leveransen (leveransmeddelandet). Rummet ser positivt på hur arbetet fortskrider.

MVD för mängdavtagning

Ett projekt för att ta fram en MVD för mängdavtagning (QTO) har påbörjats. Projektet leds från Danmark och har till uppgift att ta fram regler via en MVD för att stödja mängdavtagning direkt från modellen. Vi denna MVD är det sedan möjligt att skapa ett nationellt regelverk för att både kontrollera modellen ur ett mängdperspektiv och skära ut de mängder som finns i modellen.

COBie - leveranser till förvaltning

Här redovisades hur man inom buildingSMART ser på leveranser till förvaltning. Det finns fortfarande meningsskiljaktigheter inom buildingSMART om hur detta ska hanteras och vilket format som resultatet ska levereras i.

"Ur svenskt synvinkel så tycker jag att vi ska koncentrera oss på den MVD som tas fram för att hantera uttaget ur IFC-modellen och försäkra oss om att denna fyller våra behov. Vilket format som den slutligen ska levereras i beror i mångt och mycket på hur förvaltningssystemen hanterar sådan indata. Just nu borde formatet in till systemen vara baserat på fastighetssystemet i fi2xml." /Jan-Anders Jönsson

Text: Jan-Anders Jönsson, BIM Alliance

Uppdaterad den