Mer från konferensen

Detta är en av flera summeringar från när BIM Alliance deltog i buildingSMARTs tekniska konferens i Paris i mars 2018. Du hittar fler summeringar via länken.

Strategier

Både affärsstrategi och produktstrategi togs upp – vilken verksamhet ska buildingSMART inrikta sig på och vilka standarder är viktigast att utveckla? En huvudfråga är om man ska vara en standardiserings- eller en innovations- och affärsorganisation. De närvarande lutade klart mot att behålla standardiseringsfokus.

Inriktningen för de närmaste åren ligger på:

  1. En större öppenhet, där fler kan ta del av och påverka pågående arbete genom öppna digitala plattformar
  2. Utvidgning mot infrastruktur med IFC för väg, järnväg, broar, tunnlar och hamnar
  3. Förbättring av funktionellt stöd för informations- och arbetsflöden, till exempel genom buildingSMART Data dictionary, bsDD, samt utveckling av Model View Definitions (delmodeller) för olika dataleveranser

Bild: Idé att använda bsDD för egenskaper kopplade till IFC för geometri

Medlemsutbyte

BuildingSMART är organiserat i regionalt i olika "Chapters" och de flesta av medlemsländerna utbytte information om sina aktiviteter och erfarenheter. Många idéer gavs till hur man kan utveckla arbetet på regional nivå och vi räknar med att det kommer att synas i Sverige och BIM Alliance framöver.

Certifiering

I många år har buildingSMART certifierat programvaror för IFC. Nu lanseras även en certifiering för personer som arbetar med BIM. En basmodul kan kompletteras på nationell nivå med olika specialistinriktade moduler. I paketet ingår kursupplägg för kursanordnare, en process för godkännande av dem, samt en testplattform med ett bibliotek med provfrågor. Schweiz och Tyskland är först ut med certifieringen och många länder står sedan i kö, bland annat de nordiska länderna.

Mätning

På flera håll i världen har mätning av BIM-mognad och BIM-användning utvecklats, både på universitet och privata företag. Mätningarna täcker fyra områden:

  1. Ekonomi
  2. Organisation
  3. Projekt
  4. Personkompetens

Förslaget är att genomföra en gemensam mätning med syfta att få en totalbild av dessa fyra att använda för fortsatt utveckling och strategi och för att dela erfarenheter.

Bild: Nyttor av att mäta BIM-mognad och BIM-användning

SMART Construction och SMART Buildings

Internationella användargruppen presenterade hur beställare, ägare och byggnadernas användare frågar efter openBIM. I bilden nedan har man till tidigare BIM-nivåer (enligt UK Level 0 till Level 3) lagt till Enterprise BIM som visar hur alla dokument och historik länkas till objekt i modellen, och Societal BIM som visar hur driftinformation och hur kopplingen till mark, fastighet och taxeringsregister ser ut. Alla dessa nivåer har också kopplingar till den geografiska informationen. Sensorer berikar modellen och en direkt kommunikation mellan modell och funktionella system skapas. Modellen kan användas av olika driftfunktioner samt av anställda, användare och allmänhet.

En demonstration på det temat gjordes förra året i London med Oslos flygplats ombyggnad som exempel. Norska Sykehusbygg planerar att under perioden 2016 till 2028 bygga nya projekt om cirka 500 000 m2 över södra Norge. De kommer att bygga upp en informationsplattform med strukturerade data från design, produktion och drift/förvaltning där informationen som skapas och samlas in under livscykeln återanvänds som erfarenhetsdata i kommande projekt. Den största delen kommer från driftskedet. Målet är att få strukturerade och länkade data till de olika objekten i modellen enligt bilderna nedan.

Text: Kurt Löwnertz och Väino Tarandi, BIM Alliance

Uppdaterad den