BIM Alliance ansvarar för det svenska kansliet och det nationella utvecklings- och förankringsarbetet inom BuildingSMART International. Arbetet inom BIM Alliance är organiserat som ett utskott som består av aktiva personer inom olika internationella arbetsgrupper och forum. BIM Alliance ansvarar för det nationella deltagandet i de internationella utvecklings- och standardiseringsarbetet, att främja och anpassa buildingSMART-standarderna för svenska behov, samt remisshantering av standard- och projektförslag. BIM Alliance ansvarar vidare att för svensk räkning identifiera, föreslå och rösta om kandidater till olika förtroendeuppdrag. BIM Alliance hjälper även till med den årliga tävlingen buildingSMART Awards.

Standardisering - en EU-prioritering

Standardisering är nödvändig för att stödja digitaliseringen inom bygg- och fastighetssektorn. Tillsammans med den gröna omställningen är digitalisering EU-kommissionens mest prioriterade frågor. Det innebär att en digitaliserad byggsektor blir allt viktigare, och är och kommer fortsätta vara en viktig pusselbit i arbetet för att uppnå ett koldioxidneutralt samhälle.

Ledande BIM-experter menar att öppna standarder är framtiden. Dessa öppna standarder lyfts fram som en avgörande faktor i EU-kommissionens EUBIMs handbok för strategiska insatser i bygg- och anläggningssektorn. buildingSMART Sweden roll är därför att rusta bygg- och fastighetssektorns till en digital framtid och stärka både samarbets- och konkurrensförmågan för branschen.

Så fungerar BIM-standardiseringen

BIM-standardisering genomförs inte organisation på egen hand, utan sker i nära internationellt samarbete mellan buildingSMART, CEN, CENELEC och ISO. Genom The Vienna agreement säkras ett helhetstänk och bra samarbete mellan standardiseringsorganisationerna. buildingSMART tar fram branschstandarder som efter att de tagits fram lämnas över till ISO för att bli formella standarder, där "ISO-stämpeln" certifierar arbetet.

I Sverige baserar vi våra standarder på både ISO- och CEN-standarder. Det är därför viktigt att Sverige via våra företag och organisationer är engagerade i både utformningen av buildingSMART-standarder samt i CEN och ISO via tekniska kommittéer. De förstnämnda kan du läsa mer om här, medan ingången till CEN och ISO sker genom SIS, Svenska institutet för standarder.

Här i Sverige fokuserar vi främst på tillämpningsstandarder och implementeringsstöd. Exempel på standardiseringsorganisationer som gör det är: SIS, Svensk byggtjänst, BEAst, GS1 och BIM Alliance.

Förkortningar som nämns i texten
IFC: Industry Foundation Classes
ISO: International Organization for Standardization
CEN: Comité Européen de Normalisation
CENELEC: Comité Européen de Normalisation Electrotechnique