Bild över begrepp, process, datamodell

Gemensamma begrepp och klassifikation av begrepp behövs för att alla ska tala samma språk. Neutrala format för datamodeller krävs för att system och aktörer ska kunna utbyta information entydigt. Slutligen krävs enhetliga processer för informationsleveranser och gemensamma arbetssätt.

Triangeln kan också byggas ut till tre ”lager” eller nivåer, där den grundläggande nivån är ”Ramstandarder” som kan vara både nationella och internationella. Nästa nivå är ”Tillämpningsstandarder” som är mer detaljerade för ett visst ändamål, och den översta nivån är ”Implementeringsstöd”, som talar om hur standarden används.

Vill du veta vilka standarder som används i olika processteg i en byggprocess? Använd dig då av vår standardkarta.