fi2xml är det gemensamma språket - gränssnittet - som gör det möjligt att läsa information från olika databaser. xml (eXstensible Markup Language) är en uppsättning standarder för att utbyta och publicera information på ett strukturerat sätt.

Den information som ligger i visst informationssystem, t ex CAD-system, tekniska system, ekonomi, administration, omvandlas alltså med informationsplattformen till xml-språk och gör informationen läsbar i övriga system.

Skapa ditt eget info-system

fi2xml är enkelt uttryckt ett standardiserat sätt att kommunicera fastighetsinformation mellan IT-system. fi2xml är ett gemensamt språk baserat på fi2xml-plattformen. Alla medlemmar i BIM Alliance Sweden får tillgång till fi2xml och till de verktyg som gör det möjligt att bygga upp skräddarsydda informationsprogram, anpassade till just ditt behov.

Handbok fi2xml

För att underlätta användningen av fi2xml har en handbok tagits fram.

Nyttan med fi2xml

Nyttan med fi2xml är enkelheten, tillgängligheten till information i olika databaser, snabbheten, lägre kostnader eftersom du slipper kostsam systemanpassning och kvaliteten i presentationer - grafiska och administrativa system kan "prata" med varandra.

Det finns många positiva exempel på nyttan med fi2xml, här nedan presenteras två av dem.

Effektivare och säkrare energianalyser med fi2xml
Standarden fi2xml kan användas för att kommunicera mätvärden för olika energislag. När byggnaders energiförbrukning via filöverföring kan levereras direkt från energinätbolagen till fastighetsförvaltarna blir det enklare och säkrare att ta fram energistatistik. Fastighetsägare och förvaltare får därmed bättre möjligheter att effektivisera byggnaders energianvändning. Riksbyggen har goda erfarenheter av det nya arbetssättet och inför det nu för samtliga bostadsrättsföreningar.

Läs mer om projektet i BIM Alliance infoblad

Standardisering underlättar fastighetsförvaltning
SABO har i samarbete med BIM Alliance arbetat fram nya gränssnitt som gör det möjligt för fastighetsförvaltningssystem och lås- och passagesystem att kommunicera inbördes och med varandra. Det gemensamma standardiseringsarbetet får stor betydelse för fastighetsbolagen och innebär även att BIM etableras starkare inom förvaltningsområdet. Gränssnitten bygger på fi2xml och är öppna och fria att använda.

Läs mer om projektet i BIM Alliance infoblad