BIM Alliance arbetar för gemensam utveckling och implementering av BIM för ökad nytta i alla led.

BIM Alliance leds av en styrelse som väljs på medlemmarnas årsstämma.

För att åstadkomma utveckling med BIM arbetar föreningen med följande aktiviteter

Verksamheten har tre syften:

  • Att främja implementering av BIM i projekt och förvaltning
  • Att förvalta och tillhandahålla gemensamma standarder och verktyg
  • Att initiera och främja gemensamma utvecklingsinsatser

BIM Alliance ska verka för största möjliga branschsamverkan för ökad nytta av BIM.