Studien gjordes av fyra arbetsgrupper med Anders Ekholm som projektledare kring delområdena

  • Processer
  • Begrepp
  • Dataformat
  • Avtal och upphandling
BIM och standardiseringsbehov - en förstudie

Inom vart och ett av dessa områden beskrivs det aktuella läget (2013), och tio projektförslag har tagits fram för arbete på tre nivåer: internationella ramverksstandarder, nationella regelverk samt riktlinjer för tillämpning. Rapporten ger en översikt över aktörer inom standardisering i Sverige, viktiga standarder och status/brister på standard i olika skeden av planerings-, bygg- och förvaltningsprocessen.